KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2552

กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 - 3 กรกฏาคม พ.ศ. 2552
สถานที่จัด วัดพระธาตูจอมกิตติ ตำบลแม่แฝก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
2 เพื่อนำเทียนพรรษาไปร่วมพิธีสมโภชกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนำเทียนพรรษาไปร่วมถวาย ณ วัดในท้องถิ่นที่อยู่ต่างอำเภอ
3 เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์

หลักการและเหตุผล

การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม เป็นการปฏิบัติที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานานโดยเป็นประเพณีหนึ่งที่นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทางพระพุทธศาสนา คือ ประเพณีวันเข้าพรรษาซึ่งในวันดังกล่าวนอกจากจะมีพิธีทางศาสนาแล้ว จะมีประเพณีการหล่อเทียนพรรษา โดยกำหนดจัดขึ้นในเดือน 8 ของทุกปี ก่อนเข้าพรรษา เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ที่ต้องอยู่จำพรรษาได้ใช้เทียนสำหรับจุดเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา นอกจากนี้ การถวายเทียนพรรษาเป็นกุศลอย่างหนึ่งของการให้ทานด้วยแสงสว่าง ซึ่งเป็นประดุจแสงที่ให้ความสว่างทางสติปัญญาแก่พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าสืบไป
คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม เป็นการปฏิบัติที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานานและเป็นการสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้มีโอกาสทำบุญและมีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีทางศาสนาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาประจำปี 2552 ซึ่งได้ถือปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี

รายละเอียด

ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2552
- พิธีหล่อเทียนพรรษา ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
- นำเทียนพรรษาไปร่วมพิธีสมโภช ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ ตำบลแม่แฝก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการโครงการพิธีหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552
ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
**********
วันที่ 12 มิถุนายน – 19 มิถุนายน 2552
- เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมทำบุญบริจาค
เพื่อซื้อขี้ผึ้งในการหล่อเทียนพรรษา
ได้ที่ หน้าลิฟต์ อาคาร 1 หอพักนักศึกษาพยาบาล 1 และหอพักในกำกับ 2

วันที่ 18 มิถุนายน 2552 - จัดเตรียมบริเวณพิธีและราชวัตร

วันที่ 29 มิถุนายน 2552
เวลา 09.30 น. - ผู้ร่วมกิจกรรมพร้อมกันบริเวณพิธี ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3)
เวลา 09.49 น. - คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประธานในพิธีจุดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
เวลา 09.59 น. - พิธีทางศาสนาประกอบพิธีโดยพระสงฆ์จากวัดดับภัย
- ไหว้พระ สมาทานศีล
- พิธีสวดชัยมงคลคาถาโดยพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป
(เมื่อสวดถึงบท “มหากรุณานิโก” ฯลฯ เริ่มพิธีหล่อเทียนพรรษา
โดย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประธานในพิธี ร่วมกับผู้บริหาร
คณาจารย์บุคลากร และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์)
เวลา 10.45 น. - กล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยทาน
ถวายจตุปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์
เวลา 11.00 น. - พระสงฆ์อนุโมทนา
เวลา 11.15 น. - ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ ณ ห้องประชุมงานนโยบายและแผน
- ผู้ร่วมโครงการร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องโถงอาคาร NT
เวลา 14.00 น. - เสร็จพิธี

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2552
เวลา 08.00 น. - ตั้งขบวนแห่เทียนพรรษาของคณะฯ บริเวณหน้าอาคาร 1
เวลา 08.30 น. - เคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาของคณะฯ เข้าร่วมสมโภชในพิธีหล่อเทียนพรรษา
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม
- ร่วมกิจกรรมการหล่อเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลา 09.39 น. - อธิการบดีและผู้บริหารเดินทางมาถึงบริเวณงาน
- ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน
- อธิการบดีกล่าวเปิดงานพิธีหล่อเทียน
- เริ่มพิธีหล่อเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2552
เวลา 12.30 น. - รถออกจากโรงจอดรถคณะฯ เพื่อนำเทียนพรรษาของคณะฯ ไปถวาย
ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ ตำบลแม่แฝก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 13.15 น. - เดินทางถึงวัดพระธาตุจอมกิตติ
เวลา 13.30 น. - พิธีถวายเทียนพรรษา
- ถวายปัจจัยไทยธรรม
- ประสงฆ์อนุโมทนา
เวลา 15.30 น. - เสร็จพิธีและเดินทางกลับคณะพยาบาลศาสตร์
หมายเหตุ วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2552 ขอความร่วมมือสวมเสื้อสีขาว กางเกงสุภาพสีดำหรือน้ำเงิน

ภาพกิจกรรม

สรุปโครงการ : ดาวน์โหลด 96 KB
ดาวน์โหลด : 384 ครั้ง

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th