KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รับขวัญขันโตก ประจำปี 2552

กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา11 กรกฏาคม พ.ศ. 2552
สถานที่จัด ห้องโถงชั้นล่างอาคารเรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รายละเอียด  

รายละเอียด

รับขวัญขันโตก ประจำปี 2552
*****************************
สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดงานรับขวัญขันโตก ประจำปี 2552
โดยมี รศ.ดร. ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน
ภายในงานได้รับเกียรติจาก อ.สนั่น ธรรมธิ ทำหน้าที่เป็นผู้เรียกขวัญ
ซึ่งมีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ของคณะ ฯ เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น
ณ ห้องโถงชั้นล่างอาคารเรียน 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2552

ภาพกิจกรรม

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th