KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552

กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา15 สิงหาคม พ.ศ. 2552
สถานที่จัด ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

1 เพื่อทำบุญและสืบชาตาเป็นสิริมงคลแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนผู้มาร่วมงาน
2 เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และอาจารย์ ข้าราชการอาวุโสที่เกษียณอายุราชการแล้วของคณะฯ ตลอดจนศิษย์เก่า ได้มีโอกาสร่วมทำบุญและพบปะสังสรรค์ระหว่างกัน

หลักการและเหตุผล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจุดเริ่มต้นใน พ.ศ. 2500 จากเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยที่ให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์ที่จังหวัดเชียงใหม่ และจัดตั้งโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยไปพร้อมด้วย โดยมีสถานภาพเป็นแผนกพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยของคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต่อมาเมื่อเดือนธันวาคม 2512 ได้ขอปรับเปลี่ยนชื่อจากแผนกวิชาเป็นภาควิชาการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย และได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2515 นับเป็นคณะที่ 11 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ แห่งที่ 3 ของประเทศไทย โดยในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2552 นี้ คณะฯได้ดำเนินการมาครบ 37 ปี และนับเป็นปีที่ 49 ปีของการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่เป็นมงคลยิ่งของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ คณะฯ จึงได้จัดให้มีพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเป็นปีที่ครบรอบวันสถาปนาคณะฯ ครบ 37 ปี และนับเป็นปีที่ 49 ปีของการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะฯ จึงได้จัดพิธีทำบุญสืบชาตาด้วย

รายละเอียด

กำหนดการ
พิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2552
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2552
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลา 09.00 น. แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
เวลา 09.29 น. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
พิธีทางศาสนา ไหว้พระสมาทานศีล
เวลา 09.39 น. พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และทำพิธีสืบชาตา
พิธีขอขมาครัวทาน
ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
พระสงฆ์อนุโมทนา
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป
เวลา 11.15 น. พิธีมอบโล่แต่อาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2552
และพิธีมอบโล่แต่อาจารย์และบุคลากรรับราชการครบ 30 ปี
เวลา 11.45 น. เชิญผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2
เสร็จพิธี

ภาพกิจกรรม

สรุปโครงการ : ดาวน์โหลด 55 KB
ดาวน์โหลด : 409 ครั้ง

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th