KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการการขอบคุณผู้มีอุปการะคุณแก่คณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา1 ธันวาคม พ.ศ. 2552 - 30 เมษายน พ.ศ. 2553
สถานที่จัด คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

- เพื่อแสดงความขอบคุณในความอนุเคราะห์ของบุคคล หน่วยงาน และสื่อมวลชนแขนง ต่าง ๆ ที่มีอุปการะคุณแก่คณะ ฯ ในโอกาสพิเศษและเทศกาลต่าง ๆ
- เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการธำรงรักษาวัฒนธรมอันดีงามแก่ผู้มีอุปการะคุณให้แก่องค์กร
- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และ สร้างเครือข่ายในการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์

หลักการและเหตุผล

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ ที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีการดำเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านได้แก่การจัดการศึกษา การผลิตผลงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน การบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลัษณ์ที่ดีงามของท้องถิ่นและของชาติ ซึ่งในการดำเนินงานตามพันธกิจดังกล่าวต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่เป็นบุคคล หน่วยงาน และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งระดับชาติ และนานาชาติของคณะ ฯ อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงาน การเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีและดำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของคณะพยาบาลศาสตร์ ตลอดจนช่วยขับเคลื่อนผลักดันให้การทำงานด้านการประชาสัมพันธ์สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ดังนั้นเนื่องในโอกาสพิเศษและเทศกาลต่าง ๆ ในปี 2553 หน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดโครงการขอบคุณบุคคล หน่วยงาน และสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ที่มีอุปการะคุณแก่คณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และด้านต่าง ๆ ของคณะฯตลอดมา นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างเครือข่ายในการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางต่อไป

รายละเอียด

รายนามบุคคล / หน่วยงาน ผู้มีอุปการะคุณแก่คณะพยาบาลศาสตร์
1.รศ. ปราณีต สวัสดิรักษา
2.รศ. รัตนา ทองสวัสดิ์
3.รศ. เปรียบ ปัณยวณิช
4. ผศ.อุไร ธัชยพงษ์
5. ผศ. สมจิตต์ ภาติกร
6. ผศ. ทัศนา มหานุภาพ
7. ผศ.ปฎิพร บุญกล้า
8. ผศ. ไพลิน วิริยะ
9. คุณจันทรา ภาวิไล (นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ)
10.คุณแม่บ้านศรีนวล พรหมขัติแก้ว
11. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
12. รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์
13. รศ.นพ.เทอดชัยชีวเกตุ
14. ศ.นพ.อาวุธ ศรีสุกรี ( อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )
15. ผศ.ดร. นิพนธ์ ตุวานนท์ ( อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )
16 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
17. คุณธนี พหลโยธิน
18. คุณมลิวัลย์ ดำรงศักดิ์
19.ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
20. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
22. หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและบุคลากรในหน่วยงาน
23. หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน และบุคลากรในหน่วยงาน
24. หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น และบุคลากรในหน่วยงาน
25. หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ และบุคลากรในหน่วยงาน
26. หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และบุคลากรในหน่วยงาน
27. หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โทปิดิกส์ และบุคลากรในหน่วยงาน
28. หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ และบุคลากรในหน่วยงาน
29. หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ และบุคลากรในหน่วยงาน
30. หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ และบุคลากรในหน่วยงาน
31. หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป และบุคลากรในหน่วยงาน
32. งานวิชาการและพัฒนา ฝ่ายการพยาบาล
33. งานธุรการฝ่ายการพยาบาล

รายนามของสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ
1. บุคลากรงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. บุคลากรกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ และบุคลากรในหน่วยงาน
4. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
5. คุณพธู แท่นนิล ( สวท.98 )
6. สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสื่อสารมวลชน และบุคลากรในหน่วยงาน ( FM 100 )
7. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง NBT กรมประชาสัมพันธ์
8. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
9.สถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ( อ.ส.ม.ท. )
10.บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์และบุคลากรในหน่วยงาน

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th