KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2553

กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา9 - 23 เมษายน พ.ศ. 2553
สถานที่จัด คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และของจังหวัดเชียงใหม่
- เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบตุงและการนำไปใช้ให้เหมาะสม
- เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่ออาจารย์ ข้าราชการอาวุโสของคณะฯ
- เพื่อดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม เสริมสร้างสำนึกในคุณค่าและความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
- เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า

หลักการและเหตุผล

สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน อย่างไรก็ตามคลื่นทางวัฒนธรรมของต่างประเทศ ได้ถูกเผยแพร่เข้าสู่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยี จนอาจจะเป็นผลให้วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นล้านนาและของชาติถูกกลืนหายไป หากคนไทยไม่ร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์
ในสังคมล้านนาพิธีสรงน้ำพระและประเพณีดำหัวเนื่องในงานเทศกาลสงกรานต์ มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านาน และเป็นสิ่งที่แสดงถึงความมีเอกลักษณ์อันดีงามของท้องถิ่นอันเป็นมรดกล้ำค่า รวมทั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ยังมีการขนทรายเข้าวัดและประดับประดาด้วยตุงกระดาษ ซึ่งมีลักษณะเป็นผืนยาวผูกติดกับปลายไม้หรือเสา โดยตามความเชื่อของชาวล้านนา ถือว่าตุงเป็นสัญญลักษณ์ของความดีงาม ความสำเร็จ ชัยชนะ และความเป็นสิริมงคล จึงมีการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการตัดตุง เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีดังกล่าวด้วย ทั้งยังเป็นความภาคภูมิใจของชาวล้านนาที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามดังกล่าวให้คงอยู่สืบไป คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา คณะพยาบาลศาสตร์ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียด

กำหนดการตัดตุง ประจำปี 2553
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2553
เวลา 13.00 น. - พร้อมกัน ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคาร 3 (อาคารเทพกวี กุศลเถระ)
คณะพยาบาลศาสตร์
เวลา 13.15 น. - บรรยายประวัติความเป็นมาและความสำคัญของตุงกับงานปีใหม่เมือง
- สาธิตวิธีการตัดตุง
- มีอาหารว่าง และเครื่องดื่ม บริการในขณะทำกิจกรรม
เวลา 16.30 น. - เสร็จกิจกรรม

กำหนดการร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ งานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2553
วันอังคารที่ 13 เมษายน 2553
เวลา 12.00 น. พร้อมกันที่คณะฯ รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 12.30 น. ออกเดินทางไปศาลาอ่างแก้ว
เวลา 13.30 น. ขบวนแห่ ของมหาวิทยาลัย ออกจากศาลาอ่างแก้ว ไปยังสถานีรถไฟ
เวลา 14.30 น. ตั้งขบวนแห่บริเวณทางเข้าสถานีรถไฟ (ขบวนคณะฯ เป็นขบวนในกลุ่ม
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ )
เวลา 15.00 น. เริ่มขบวนแห่จากสถานีรถไฟ ไปยังวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
เวลา 18.00 น. ฝ่ายยานพาหนะฯ จัดรถรอรับกลับคณะฯ รถจอดข้างวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

กำหนดการร่วมกิจกรรมดำหัวคณบดี คณาจารย์ และข้าราชการอาวุโส ของคณะฯ
วันพุธที่ 21 เมษายน 2553
เวลา 15.00–15.30 น. - คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา พร้อมกันที่หน้าหอพักนักศึกษาพยาบาล 1
- เริ่มขบวนแห่จากหอพักนักศึกษาพยาบาล มายังอาคาร 1
เวลา 15.30 น. - คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประธานในพิธีสรงน้ำพระ
- การแสดง ของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
- พิธีคารวะดำหัวคณบดี คณาจารย์ และข้าราชการอาวุโส
เวลา 16.30 น. - รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- เสร็จพิธี

กำหนดการร่วมพิธีดำหัวอธิการบดี และอาจารย์อาวุโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553
เวลา 14.00 น. ขบวนดำหัวจากทุกหน่วยงานพร้อมกัน ณ ศาลาอ่างแก้ว
- อธิการบดี นำผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการ สรงน้ำพระที่ศาลาธรรม
- ขบวนดำหัว ของคณะฯ พร้อมกันที่ลานสัก ข้างศาลาธรรม
เวลา 15.00 น. อธิการบดี มาถึงบริเวณพิธีแล้วขึ้นสู่ศาลาธรรม จุดธูปเทียนบูชา
พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยฯ สรงน้ำพระถวายผ้าห่มพระ
- อธิการบดี ปล่อยนก ปล่อยปลาที่สระน้ำหน้าศาลาธรรม
เวลา 15.15 น. พิธีคารวะดำหัวอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส
- เสร็จพิธีดำหัว
---------------------------------------------------------------

ภาพกิจกรรม

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th