KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกระหว่างสถาบันการศึกษาภายใต้การประชุมเอเชีย-แปซิฟิก พันธมิตรของผู้นำด้านสุขภาพ ครั้งที่ 7
7th Asia-Pacific Alliance of Health Leaders (APAHL) Forum: Evidence-based Based Practice for Health Promotion

กิจกรรมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา24 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

๑. ได้เรียนรู้ระบบการส่งเสริมสุขภาพและการนำองค์ความความรู้ไปสู่การปฏิบัติของแต่ละ สถาบันการศึกษา ๒. ได้เข้าร่วมการประชุมพันธมิตรประจำปีด้านการเป็นผู้นำทางสุขภาพเอเชีย-แปซิฟิก ๓. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ และได้รับประสบการณ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ในการเรียนให้เกิดคุณภาพต่อไป ๔. ได้ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ/เครือข่ายการทำงานด้านสุขภาพในระดับนานาชาติ

หลักการและเหตุผล

จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเป็นพันธมิตรของผู้นำด้านสุขภาพระดับในเอเชีย–แปซิฟิก (Asia – Pacific Alliance of Health Leaders – APHAL) ร่วมกันระหว่าง ๕ สถาบันการศึกษา (๙ คณะ) เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนานักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เป็นผู้นำทางวิชาการในระดับเอเชีย-แปซิฟิก ประกอบด้วย ๑. Faculty of Health Sciences, Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น ๒. College of Nursing Science, Ewha Womans Universityประเทศเกาหลี ๓. คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๔. คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๕. School of Nursing, School of Biomedical Science, and School of Pharmacy, University of New Castle ประเทศนิวซีแลนด์ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ได้กำหนดให้แต่ละสถาบันการศึกษาหมุนเวียนกันเป็นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Asia – Pacific Alliance of Health Leader Forum ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว ในหัวข้อเรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมจาก ๕ สถาบันการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ข้อมูล ด้านการส่งเสริมสุขภาพของประเทศต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพประชากรต่อไป

รายละเอียด

website: http://www.nurse.cmu.ac.th/Old_apahl2011/

สรุปโครงการ : ดาวน์โหลด 22659 KB
ดาวน์โหลด : 310 ครั้ง

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th