KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ระหว่างสถาบัน ภายใต้ Linneaus-Palme Project

กิจกรรมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้นักศึกษา/อาจารย์ ได้มีโอกาสไปศึกษาและพัฒนาความรู้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในประเทศสวีเดน ๒. เพื่อให้นักศึกษา/อาจารย์ ได้รับประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลด้านชุมในโรงพยาบาลในประเทศสวีเดน ๓. เพื่อให้นักศึกษา/อาจารย์ ได้เรียนรู้ระบบบริการสุขภาพ บทบาทหน้าที่ของพยาบาล การเรียนการสอนด้านการพยาบาลในประเทศสวีเดน ๔. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน

หลักการและเหตุผล

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับ Kristianstad University ประเทศสวีเดน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยได้การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และการทำวิจัยร่วมกัน รวมทั้งการให้ความร่วมมือในกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้เริ่มจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ระหว่าง 2 สถาบัน ในแต่ละปี จะมีอาจารย์ จำนวน ๑-๒ คน และนักศึกษา จำนวน ๒ คน ของทั้ง ๒ สถาบันเข้าร่วมโครงการ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้ ทาง Kristianstad University ได้ส่งอาจารย์ จำนวน ๒ คน มาศึกษาดูงานและคัดเลือกนักศึกษา/อาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้ ทาง Kristianstad University จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปเข้าร่วมโครงการทั้งหมด

สรุปโครงการ : ดาวน์โหลด 2140 KB
ดาวน์โหลด : 272 ครั้ง

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th