KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2556 ณ Toho University และ University of Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา16 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2556
สถานที่จัด ณ Toho University และ University of Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้นักศึกษา/อาจารย์ ได้มีโอกาสไปศึกษาและพัฒนาความรู้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
๒. เพื่อให้นักศึกษา/อาจารย์ ได้รับประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลด้านชุมชนในโรงพยาบาลในต่างประเทศ
๓. เพื่อให้นักศึกษา/อาจารย์ ได้เรียนรู้ระบบบริการสุขภาพ บทบาทหน้าที่ของพยาบาล การเรียนการสอนด้านการพยาบาลในต่างประเทศ
๔. เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร และได้มีโอกาสไปศึกษาการปฏิบัติงานและการจัดการโครงการแลกเปลี่ยนฯ กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
๕. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน

หลักการและเหตุผล

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Ryukyus, Toho University ประเทศญี่ปุ่น มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 และ 2551 ตามลำดับ โดยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และการทำวิจัยร่วมกัน รวมทั้งการให้ความร่วมมือในกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ในแต่ละปี จะมีอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 5-6 คน จากแต่ละสถาบันเข้าร่วมโครงการ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕6 นี้ ทางคณะฯ ได้คัดเลือกอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 10 ราย (อาจารย์ 1 ราย บุคลากรสายสนับสนุน 1 ราย และนักศึกษา 8 ราย) เพื่อไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 16 – 24 มีนาคม ๒๕๕6 ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาในการไปเข้าร่วมโครงการ ในวงเงินไม่เกินจำนวน 25,000 บาทต่อคน

รายละเอียด

โครงการดังกล่าวตอบสนองต่อวัตถุประสงค์กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย
เป้าหมายที่ 2 จำนวนโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับนานาชาติ/จำนวนหลักสูตรความร่วมมือกับนานาชาติ/จำนวนโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับนานาชาติ/จำนวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษานานาชาติ เพิ่มขึ้นทุกปี
ตัวชี้วัดที่ 5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับสถาบันวิชาการต่างประเทศ

เป้าหมายวัดความสำเร็จตามตัวบ่งชี้
1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80
2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้/แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การทำงาน และความร่วมมือในวิชาการพยาบาลต่อไปในอนาคตมากกว่าร้อยละ 80 และมีการจัดทำสรุปรายงานเป็นรูปเล่ม
3. นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

สรุปโครงการ : ดาวน์โหลด 1690 KB
ดาวน์โหลด : 270 ครั้ง

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th