KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556 (พิธีหล่อเทียนพรรษา)

กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา11 กรกฏาคม พ.ศ. 2556
สถานที่จัด ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี(อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด   ผู้เข้าร่วม(กลุ่มอาจารย์) | ผู้เข้าร่วม(กลุ่มบุคลากร)

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ทำนุบำรุงศาสนา ร่วมการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชน และวัด
2 เพื่อนำเทียนพรรษาไปร่วมพิธีสมโภชกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนำเทียนพรรษาไปร่วมถวาย ณ วัดโชติกุน สุวรรณาราม (วัดหมูบุ่น) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
3 เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์

หลักการและเหตุผล

การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องปฏิบัติ สืบทอดเพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยประเพณีหนึ่งที่นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทางพระพุทธศาสนา คือ ประเพณีวันเข้าพรรษาซึ่งในวันดังกล่าวนอกจากจะมีพิธีทางศาสนาแล้ว จะมีประเพณีการหล่อเทียนพรรษาโดยกำหนดให้จัดขึ้นในเดือน 8 ของทุกปี ก่อนเข้าพรรษา เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ที่ต้องอยู่จำพรรษาได้ใช้เทียนสำหรับจุดเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา นอกจากนี้ การถวายเทียนพรรษาเป็นกุศลอย่างหนึ่งของการให้ทานด้วยแสงสว่าง ซึ่งเป็นประดุจแสงที่ให้ความสว่างทางสติปัญญาแก่พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าสืบไป
คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาประจำปี 2556 ซึ่งได้ถือปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี ในปีนี้คณะกรรมการฯ จึงได้ร่วมกับฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้มีโอกาสทำบุญ และร่วมกันหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายวัด เพื่อเป็นการสืบประเพณีทางศาสนา รวมทั้งได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนและวัดที่นำเทียนไปถวาย เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วยในคราวเดียวกัน

รายละเอียดกำหนดการโครงการพิธีหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556
ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี (อาคาร 3) คณะพยาบาลศาสตร์
**********

วันที่ 27 มิถุนายน – วันที่ 19 กรกฎาคม 2556
- เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมทำบุญบริจาคปัจจัยที่ใช้ในพิธีหล่อเทียนพรรษา ได้ที่หน้าลิฟต์ อาคาร 1 หอพักนักศึกษาพยาบาล 1 และศูนย์เด็กเล็ก อาคาร 2

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556 - จัดเตรียมบริเวณพิธีและราชวัตร

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556
เวลา 09.30 น. - ผู้ร่วมกิจกรรมพร้อมกันบริเวณพิธี ณ ลานดอกปีบ สนามหน้าอาคารเทพกวี (อาคาร 3)
เวลา 09.49 น. - คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประธานในพิธีจุดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
เวลา 09.59 น. - พิธีทางศาสนาประกอบพิธีโดยพระสงฆ์จากวัดดับภัย
- ไหว้พระ สมาทานศีล
- พิธีสวดชัยมงคลคาถาโดยพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป
(เมื่อสวดถึงบท “มหากรุณานิโก” ฯลฯ เริ่มพิธีหล่อเทียนพรรษา
โดย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประธานในพิธี ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์)
เวลา 10.45 น. - กล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยทาน ถวายจตุปัจจัยไทยทานแด่พระสงฆ์
เวลา 11.00 น. - พระสงฆ์อนุโมทนา
เวลา 11.15 น. - ถวาย (ปิ่นโต) ภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์
เวลา 12.00 น. - เสร็จพิธี และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

หมายเหตุ : คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนในช่วงเช้าได้ ท่านสามารถร่วมหล่อเทียนได้ถึงเวลา 14.00 น.

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th