KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556 (ถวายเทียนพรรษา)

กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา19 กรกฏาคม พ.ศ. 2556
สถานที่จัด ณ วัดทุ่งอ้อ ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ทำนุบำรุงศาสนา ร่วมการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชน และวัด
2 เพื่อนำเทียนพรรษาไปร่วมพิธีสมโภชกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนำเทียนพรรษาไปร่วมถวาย ณ วัดโชติกุน สุวรรณาราม (วัดหมูบุ่น) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
3 เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์

หลักการและเหตุผล

การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องปฏิบัติ สืบทอดเพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยประเพณีหนึ่งที่นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทางพระพุทธศาสนา คือ ประเพณีวันเข้าพรรษาซึ่งในวันดังกล่าวนอกจากจะมีพิธีทางศาสนาแล้ว จะมีประเพณีการหล่อเทียนพรรษาโดยกำหนดให้จัดขึ้นในเดือน 8 ของทุกปี ก่อนเข้าพรรษา เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ที่ต้องอยู่จำพรรษาได้ใช้เทียนสำหรับจุดเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษา นอกจากนี้ การถวายเทียนพรรษาเป็นกุศลอย่างหนึ่งของการให้ทานด้วยแสงสว่าง ซึ่งเป็นประดุจแสงที่ให้ความสว่างทางสติปัญญาแก่พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าสืบไป
คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาประจำปี 2556 ซึ่งได้ถือปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี ในปีนี้คณะกรรมการฯ จึงได้ร่วมกับฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้มีโอกาสทำบุญ และร่วมกันหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายวัด เพื่อเป็นการสืบประเพณีทางศาสนา รวมทั้งได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนและวัดที่นำเทียนไปถวาย เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วยในคราวเดียวกัน

รายละเอียด

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่นล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ได้รับการสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการทำนุ บำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีไทยและท้องถิ่นล้านนาให้มากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนาและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่นล้านนา
ตัวชี้วัดที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

เป้าหมายวัดความสำเร็จตามตัวบ่งชี้
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวมไม่น้อยกว่า 3.51
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจและตระหนักถึงการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กำหนดการโครงการพิธีหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556
ณ วัดทุ่งอ้อ ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 08.30 -09.00 น. รถออกจากโรงจอดรถคณะฯ เพื่อนำเทียนพรรษาของคณะฯ ไปถวาย ณ วัดทุ่งอ้อ ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 09.00-10.00 น. - พิธีถวายเทียนพรรษา
- ถวายปัจจัยไทยธรรม
- พระสงฆ์อนุโมทนา
เวลา 10.00 – 11.30 น. ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกบริเวณวัด
เวลา 11.30 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
เวลา 12.30 – 13.00 น. เดินทางกลับคณะพยาบาลศาสตร์

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th