KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2556

กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา15 สิงหาคม พ.ศ. 2556
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

6.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานของอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ
6.2 เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์และบุคลากรของคณะฯ เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล

หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์โดยมติจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ให้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2556 เพื่อมอบรางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ในการนี้ คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรพิจารณา คัดเลือกอาจารย์และบุคลากรดีเด่น โดยแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ อาจารย์ดีเด่น จำนวน 2 กลุ่มได้แก่ ๑) สาขาวิจัยทางการพยาบาล ๒) สาขาการจัดการเรียนการสอน และบุคลากรดีเด่น จำนวน ๒ กลุ่ม ได้แก่ ๑) สายปฏิบัติการ ๒) สายบริการ โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ คุณสมบัติส่วนตัวคุณสมบัติการทำงานและคุณสมบัติเฉพาะด้าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ สร้างเสริมขวัญและกำลังใจของอาจารย์และบุคลากรในการปฏิบัติงานของคณะฯ ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th