KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557

กิจกรรมอื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา5 กันยายน พ.ศ. 2556
สถานที่จัด ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด   ผู้เข้าร่วม(กลุ่มอาจารย์) | ผู้เข้าร่วม(กลุ่มบุคลากร)

รายละเอียด

กำหนดการ
การประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
ประจำปีงบประมาณ 2557
วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2556 เวลา 11.30-14.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4
--------

11.30-12.30 น. การบรรยาย เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์คณะฯ (แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 ปี พ.ศ.2557-2559) และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2557
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
12.30-13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. การบรรยาย เรื่อง แนวทางการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบัติ ในระดับหลักสูตรและสาขาวิชา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
14.00-14.30 น. สรุปและมอบหมายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อนำเสนอในการสัมมนา วันที่ 14 กันยายน 2556

สรุปโครงการ : ดาวน์โหลด 122 KB
ดาวน์โหลด : 227 ครั้ง

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th