KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมจัดทำแผนการป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ (วันที่ 1 สำหรับนักศึกษา)

กิจกรรมอื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา8 - 11 กันยายน พ.ศ. 2556
สถานที่จัด ณ ห้อง 308 ชั้น 3 อาคาร 4 และห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรณรงค์และสร้างความรู้ความเข้าใจ ในอันตรายจากอัคคีภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมจัดทำแผนการป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ

หลักการและเหตุผล

ด้วยในปัจจุบันแนวโน้มสถานการณ์การเกิดอัคคีภัยในสถานที่ต่าง ๆ มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากขึ้น ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมทำให้เกิดความเสียหายหลายด้าน เช่น มีผลกระทบต่ออาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ครุภัณฑ์และที่สำคัญคือเป็นอันตรายต่อชีวิตของบุคคล ตลอดจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทำให้การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ หยุดชะงัก และภาพพจน์โดยรวมของสถานที่นั้น ๆ เสียหาย รวมถึงปัจจุบันมีการเกิดภัยพิบัติต่างๆ ที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดจากธรรมชาติ หรือภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ก็ตามซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมแผนการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและภัยพิบัติในภาวะปกติเบื้องต้น เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดและระงับเหตุในเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงทีป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลุกลามใหญ่โต และสามารถดำเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การควบคุม และลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ คณะทำงานฯ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกระดับของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับความรู้ความเข้าใจในอันตรายจากอัคคีภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้งการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี และจะได้มีอมรมเชิงปฏิบัติการการจัดเตรียมแผนการป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ ในครั้งนี้

รายละเอียด

โครงการดังกล่าวตอบสนองต่อวัตถุประสงค์กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ ที่ 9 : สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรรักคณะฯ และทำงานอย่างมีความสุข
ตัวชี้วัดที่ 12 : ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการทำงาน
แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระบบกายภาพและความปลอดภัย ข้อ 4.4

เป้าหมายวัดความสำเร็จตามตัวบ่งชี้
- จำนวนอาจารย์และบุคลากรที่เข้ารับการอบรม 80%
- จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมากกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2556 และวันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556
ณ ห้อง 308 ชั้น 3 อาคาร 4 และห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2556
เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนและรับอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา 08.30 – 08.45 น. พิธีเปิดโครงการ
โดย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
เวลา 08.45 – 09.45 น. การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย
โดย วิทยากรจากเทศบาลนครเชียงใหม่
เวลา 09.45 – 10.45 น. การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ
โดย วิทยากรจากเทศบาลนครเชียงใหม่
เวลา 10.45 – 12.15 น. การฝึกปฏิบัติในการระงับการเกิดอัคคีภัย
โดย วิทยากรจากเทศบาลนครเชียงใหม่

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th