KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556

กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา16 กันยายน พ.ศ. 2556
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด   ผู้เข้าร่วม(กลุ่มอาจารย์) | ผู้เข้าร่วม(กลุ่มบุคลากร)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาคารวะต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการที่ได้ทำคุณประโยชน์ แก่คณะพยาบาลศาสตร์
2. เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ครบเกษียณอายุราชการ คณาจารย์ บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุราชการแล้ว ตลอดจน ผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า
3. เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการในการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ

หลักการและเหตุผล

อาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่จนเกษียณอายุราชการถือเป็นบุคลากรสำคัญของคณะฯ ที่ผ่านชีวิต การทำงานอย่างทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และพลังความคิดมาเป็นเวลานาน ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีใน ทุกด้านสำหรับอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ได้ใช้เป็นแนวทางที่จะสานต่อในการปฏิบัติงานให้เกิด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด เพื่อการพัฒนาองค์กรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ก้าวหน้าสืบต่อกันไปเป็นรุ่นๆ จนถึงวาระเกษียณอายุราชการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ครบเกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าทางสังคมของ องค์กร และทำประโยชน์แก่ประเทศชาติมาเป็นเวลายาวนาน จึงได้จัดโครงการมุทิตาจิตเพื่อเป็นเกียรติและ คารวะผู้อาวุโส โดยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็น กิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

รายละเอียด

โครงการดังกล่าวตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธที่ 4 สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีไทยและท้องถิ่นล้านนาให้มากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนาและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และท้องถิ่นล้านนา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 9 สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรรักคณะฯและทำงานอย่างมีความสุข
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของบุคลากรมีความสุขในการทำงาน

เป้าหมายวัดความสำเร็จตามตัวบ่งชี้
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการโดยรวมไม่น้อยกว่า 3.51
- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กำหนดการโครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    

เวลา 11.30 น. - เชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4
เวลา 13.00 น. - ลงทะเบียนร่วมงาน
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4
เวลา 13.30 น. - พิธีกรกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน และ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
เวลา 13.40 น - การแสดงของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
เวลา 14.30 น. - กล่าวกลอนสดุดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
เวลา 15.00 น. - คณบดีกล่าวมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
เวลา 15.30 น. - ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการกล่าวความรู้สึก
- เสร็จพิธี

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th