KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2556 เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ที่ปรับปรุงใหม่ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ระยะที่ 2)

กิจกรรมอื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา14 กันยายน พ.ศ. 2556
สถานที่จัด ณ โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
 รายละเอียด   ผู้เข้าร่วม(กลุ่มอาจารย์) | ผู้เข้าร่วม(กลุ่มบุคลากร)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
2. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้แทนบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะฯ เกิดความเข้าใจตรงกันในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 ฉบับปรับปรุงใหม่ (พศ.2557 - 2559)
3. เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมของผู้แทนบุคลากรทุกภาค ส่วนโดยผ่านการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2557

หลักการและเหตุผล

ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ในการที่จะเป็น สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำในระดับสากล ในด้านคุณภาพบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มีการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวางแผนการดำเนินงานของคณะในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยยึดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเมื่อได้นำแผนกลยุทธ์ดังกล่าวไปใช้ในการบริหารจัดการคณะฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555-2556 แล้ว และได้พิจารณาเห็นว่าควรมีการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับบริบททางการจัดการศึกษา และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนไป โดยได้จัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 11 ฉบับปรับปรุงใหม่ (พ.ศ. 2557-2559) และเห็นสมควรจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจากกลุ่มวิชา ประธานสาขาวิชา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมของผู้แทนบุคลากรทุกภาคส่วนในคณะพยาบาลศาสตร์ ต่อไป

รายละเอียด

โครงการสอดคล้องกับการดำเนินงานของคณะฯ
ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 : มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลัก ธรรมาภิบาลภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
ตัวชี้วัด 1 : ภาวะผู้นำของคณะกรรมการบริหารประจำคณะและผู้บริหารทุกระดับของคณะ
2 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ผู้บริหารคณะฯ

เป้าหมายวัดความสำเร็จตามตัวบ่งชี้
1. ได้ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ฉบับปรับปรุงใหม่ไปสู่ตัวแทนบุคลากรทุกภาคส่วนตาม โครงสร้างของคณะฯ
2. จำนวนหน่วยงานที่มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

กำหนดการประชุมสัมมนาผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบการจัดทำแผน ครั้งที่ 3 ระยะที่ 2
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556
ณ โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่
--------

วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2556 (เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ)
08.30-08.45 น. -ออกเดินทางจากคณะพยาบาลศาสตร์ ไปยังโรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง
08.45-09.00 น. –ลงทะเบียน
09.00-10.00 น. –การบรรยายเรื่อง การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ โดย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
10.00-10.15 น -อาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.15-12.00 น. – พิจารณาแผน/กิจกรรมและงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ
12.00-13.00 น. –รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. –พิจารณาแผน/กิจกรรมและงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ (ต่อ)
14.30-14.45 น. –อาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45-17.00 น. –พิจารณาแผน/กิจกรรมและงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ (ต่อ)
17.00-18.00 น. –สรุปผลการสัมมนาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
18.00-19.30 น. – รับประทานอาหารเย็น

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th