KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการผู้บริหารพบปะศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556

กิจกรรมอื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา12 กันยายน พ.ศ. 2556
สถานที่จัด ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะฯให้ศิษย์เก่าได้รู้จักมากขึ้น
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้ร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของคณะฯ
3. เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาความก้าวหน้าของคณะฯ ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะฯ และสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์

หลักการและเหตุผล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการศึกษาพยาบาลมายาวนานกว่า 50 ปี มีการจัดการศึกษาในทุกระดับ ไม่ว่าเป็นปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ทั้งในหลักสูตรปกติและนานาชาติ รวมถึง หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล มีศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์มากกว่า 12,000 คน ศิษย์เก่าจากคณะพยาบาลศาสตร์ได้นำความรู้ ความสามารถไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน ชุมชน และประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ศิษย์เก่าได้เห็นพัฒนาการของคณะฯ ทั้งในด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเพื่อให้คณะมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น การรับฟังข้อคิดเห็นในการ ดำเนินงานของคณะฯ จากศิษย์เก่า จึงมีความสำคัญในการผลักดันให้คณะฯ พัฒนาต่อไปอย่างมีคุณภาพ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการพัฒนาคณะอีกด้วย
คณะพยาบาลศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด และร่วมรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามต่างๆ จากศิษย์เก่า เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ต่อไป

รายละเอียด

โครงการดังกล่าวตอบสนองต่อวัตถุประสงค์กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ คณะฯ สามารถแสวงหาทรัพยากรและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง ยั่งยืน
กลยุทธ์ 13 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากศิษย์เก่าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ ร่วมพัฒนาคณะฯ
ตัวชี้วัดที่ 14 ระบบกลไกการเงินและงบประมาณ

เป้าหมายวัดความสำเร็จตามตัวบ่งชี้
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มากกว่า ร้อยละ 80
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการในระดับมาก

กำหนดการโครงการผู้บริหารพบปะศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประจำปี 2556
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 11.00 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
**************************************

11.00-11.15 น. ลงทะเบียน
11.15-11.30 น. บรรยายเรื่อง “คณะพยาบาลศาสตร์ : ปัจจุบัน และอนาคต”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
11.30 – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30 – 14.00 น. - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ก้าวต่อไปในการพัฒนาคณะฯ”
- การเตรียมงานประชุมวิชาการและงานคืนสู่เหย้า ปี 2558

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th