KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2556 (กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 15 พ.ย 56)

กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
สถานที่จัด ณ ลานดอกปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด   ผู้เข้าร่วม(กลุ่มอาจารย์) | ผู้เข้าร่วม(กลุ่มบุคลากร)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงและการประดิษฐ์กระทง ด้วยวัสดุธรรมชาติ
2. เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และของท้องถิ่นล้านนา
3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

หลักการและเหตุผล

ประเพณีลอยกระทงเชื่อกันว่าถือกำเนิดขึ้นมาควบคู่กับศาสนา และวัฒนธรรมของประชาชนไทยเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้ว โดยมีความเป็นมาหลายด้าน เช่น เพื่อขอขมาพระแม่คงคาหรือแม่น้ำ บูชาพระพุทธเจ้าในวันเสด็จจากเทวโลกลงมาเทศนาโปรดพระมารดา บูชาพระจุฬามณีซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาพระพุทธเจ้า และบูชาท้าวผกาพรหมบนสวรรค์ชั้นพรหมโลก เป็นต้น ส่วนใหญ่การลอยกระทงนิยมทำกันในเดือนยี่เป็งหรือเดือน 12 ตรงกับเดือนพฤศจิกายนในคืนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ ซึ่งชาวเหนือเรียกว่าวันยี่เป็ง ในช่วงเช้าจะมีพิธีทำบุญทางศาสนา นอกจากนี้จะมีการประดับประดาบริเวณประตูบ้าน ประตูวัดเป็นซุ้มประตูโขงหรือประตูป่า ประดับประดาด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย ทางมะพร้าว และจุดประทีป โคมไฟ รวมทั้งการลอยโคมไฟเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย ทั้งนี้เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นล้านนาในวันลอยกระทงและมีกิจกรรมร่วมกัน คณะฯจึงได้จัดโครงการนี้ ขึ้น

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2556
----------------
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556
เวลา 13.30 – 16.30 น. กิจกรรมการประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ

สรุปโครงการ : ดาวน์โหลด 151 KB
ดาวน์โหลด : 266 ครั้ง

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th