KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารรางบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557

กิจกรรมอื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา22 ตุลาคม พ.ศ. 2556
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

พิจารณางบประมาณสนับสนุนตามแผนปฏิบัติการ

หลักการและเหตุผล

เพื่อพิจารณางบประมาณสนับสนุนแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของคณะฯ ดดยเป็นการประชุมระหว่างทีมผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของคณะฯ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ โดยได้นำเสนอแผนปฏิบัติการในภาพรวม งบประมาณที่ต้องใช้ และวงเงินที่คาดว่าจะสามารถสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งพิจารณาจัดเรียนลำดับความสำคัญในกรณีที่งบประมาณสนับสนุนมีไม่เพียงพอ โดยมีเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผนผู้เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณของคณะเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณา

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th