KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2556 “4E For All Health”

กิจกรรมอื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา9 ธันวาคม พ.ศ. 2556
สถานที่จัด ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด   ผู้เข้าร่วม(กลุ่มอาจารย์) | ผู้เข้าร่วม(กลุ่มบุคลากร)

วัตถุประสงค์

1. เพื่ออาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มีความความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้คุณค่าของการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง
2. เพื่อให้นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ได้มีเวทีนำเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพและโครงการพัฒนาสุขภาพเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

หลักการและเหตุผล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาวะที่ดี ทำงานอย่างเต็มพลังความสามารถ โดยมีการสนับสนุน ให้บุคลากรใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติเป็นไปตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งหวังว่าเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงบุคคลต้องเรียนรู้ให้เท่าทัน กระแสการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยให้ชีวิตอยู่รอดภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่บุคคลเป็นผู้สร้างขึ้นเองด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ จึงเล็งเห็นความจำเป็นในการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้บุคลากรมีความสนใจในการสร้างเสริมสุขภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการกระตุ้นให้ทุกคนได้ตระหนักในการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างกลมกลืน และได้รับผลกระทบต่อสุขภาพน้อยที่สุด อันจะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรและนักศึกษา ให้มีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทุกมิติ (All Health) ทั้งกาย จิตใจ อามณ์ สังคมจิตวิญญาณ และ ปัญญาต่อไป การจัดกิจกรรมจึงเน้นเกียวกับ ๔ E คือการสร้างเสริม สุขภาพเกี่ยวกับ Eat (อาหาร) การ Exercise (ออกกำลัง) Emotion (อารมณ์) และ Environment (สิ่งแวดล้อม) นอกจากนั้นจะมีการนำเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพและโครงการพัฒนาสุขภาพของนักศึกษาที่จัดทำขึ้นโดยเป็นนวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้ทุกคนรับรู้และตระหนักถึงประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งยังเป็นการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

รายละเอียด

กำหนดการจัดโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2556
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556
ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-------------------------------------

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
08.30-09.00 น. กล่าวรายงานการจัดงาน
โดย ประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ พิธีเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕5 และพิธีเปิดนิทรรศการ
โดย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
09.00-09.30 น. การสาธิตการออกกำลังกายในที่ทำงาน
โดย วิทยากรภายนอกคณะฯ
09.30-10.00 น. การสาธิตการหัวเราะที่สร้างสุข
โดย วิทยากรภายนอกคณะฯ
10.00-10.45 น. ชมนิทรรศการโครงการประกวดนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของ นักศึกษา
10.45-11.30 น. ประกวดการจัดอาหารเพื่อสุขภาพ
11.30-12.00 น. คณะกรรมการตัดสินผลและมอบรางวัลการประกวดการจัดอาหารฯ
12.00 น. ปิดโครงการ

สรุปโครงการ : ดาวน์โหลด 208 KB
ดาวน์โหลด : 225 ครั้ง

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th