KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด)

กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา24 ธันวาคม พ.ศ. 2556
สถานที่จัด ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รายละเอียด   ผู้เข้าร่วม(กลุ่มอาจารย์) | ผู้เข้าร่วม(กลุ่มบุคลากร)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกหลักสูตร
2. เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกหลักสูตรได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานขององค์กรจะไปสู่ความสำเร็จสูงสุดตามจุดหมายอาศัยปัจจัยที่สำคัญหลายประการ โดย ปัจจัยที่สำคัญยิ่งคือ บุคลากรทุกระดับในองค์กร ซึ่งต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที มีความรักความผูกพันต่อองค์กร มีการทำงานและการอยู่ร่วมกันในองค์กรด้วยความรักความเข้าใจและสมานสามัคคีโดยองค์กรจะมีแนวทางเสริมสร้างให้เกิดคุณสมบัติดังกล่าวแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
การจัดโครงการสานสัมพันธ์เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทุกหลักสูตรนำไปสู่การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จโดยที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯและสโมสรนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกันรับผิดชอบดำเนินการ

รายละเอียด

กำหนดการโครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
สานใยรัก ร้อยดวงใจ รับสุขปีใหม่สองห้าห้าเจ็ด
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 16.00 – 20.30 น.
ณ สนามกีฬาหลังหอพักนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16.00 – 16.30 น. ลงทะเบียนร่วมงาน
16.30 – 17.30 น. กิจกรรมเกมส์และสันทนาการ
17.30 น. พิธีเปิดโดย คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน(บุฟเฟท์)
17.30 – 18.00 น. การแสดงชุดที่ 1 2 และ 3
18.00– 18.15 น. การแสดงเชียร์ลีดเดอร์ ของนักศึกษา
18.15 – 18.45 น. การแสดงชุดที่ 4 5 และ 6
18.45 – 19.00 น. มอบรางวัลการประกวดโลโก คำขวัญการอนุรักษ์พลังงาน และการประกวดต้นไม้ไฟประดับรับคริสมาสต์ปีใหม่ ของนักศึกษาปริญญาตรี
19.00 – 19.30 น. การแสดงชุดที่ 7 และ 8
19.30 – 19.45 น. จับฉลากรางวัล
19.45 – 20.00 น. มอบรางวัลในโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ และห้องพักน่าอาศัย
20.00 – 20.20 น. จับฉลากรางวัล(ใหญ่)
20.20 – 20.30 น. การร้องเพลงฉลองคริสมาสต์และปีใหม่ โดยกลุ่มพี่น้องคริสเตียน ร่วมกันร้องเพลง พรปีใหม่
21.00 น. ปิดงาน

สรุปโครงการ : ดาวน์โหลด 96 KB
ดาวน์โหลด : 292 ครั้ง

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th