KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการ “บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556

กิจกรรมอื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา9 มกราคม พ.ศ. 2557
สถานที่จัด ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด   ผู้เข้าร่วม(กลุ่มอาจารย์) | ผู้เข้าร่วม(กลุ่มบุคลากร)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และขอบคุณอาจารย์ และบุคลากรทุกระดับที่ปฏิบัติงาน ในคณะพยาบาลศาสตร์
2. เพื่อประกาศเกียรติคุณแด่ผู้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น จากสภาการพยาบาล และ รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2556
3. เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างอาจารย์และบุคลากรอาวุโส ผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ และบุคลากรทุกระดับในคณะพยาบาลศาสตร์

หลักการและเหตุผล

ในปี 2556 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และพันธกิจทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ที่ว่า คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในระดับสากล ในด้านคุณภาพบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มีการบริหารจัดการที่ดีโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในการดำเนินงานตามพันธกิจด้านต่างๆ ได้มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง และมีความก้าวหน้าในหลายๆด้านอย่างต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้คณะฯ อาศัยระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในการควบคุมคุณภาพปัจจัยหรือองค์ประกอบที่จะมีผลต่อคุณภาพในทุกด้าน จนผ่านการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระดับ ดีมาก การที่คณะฯก้าวหน้า และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนั้นก็ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการทำงานเป็นทีมจากอาจารย์และบุคลากรทุกระดับอย่างเข็มแข็ง
นอกจากนี้แล้วอาจารย์และบุคลากรทุกระดับก็นับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของคณะฯ การที่อาจารย์และบุคลากรของคณะฯได้รับรางวัลดีเด่นต่างๆด้านวิชาชีพและวิชาการ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และระดับนานาชาติก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดียิ่ง แสดงให้เห็นถึงการที่คณะฯมีทรัพยากรบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านวิชาชีพแก่บุคลากรรุ่นต่อไป
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของอาจารย์และบุคลากรผู้ที่ปฏิบัติงาน เสียสละแรงกายแรงใจเพื่อประโยชน์ของคณะ ร่วมการแข่งกีฬา และผู้ที่ได้รับรางวัล พยาบาลดีเด่น จากสภาการพยาบาล และรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”ช้างทองคำ ประจำปี 2556 จึงได้จัดงานเลี้ยงเพื่อพบปะสังสรรค์ ขอบคุณ และแสดงความยินดี ครั้งนี้ ซึ่งได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการ”บ้านสีแสด..ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ประจำปี 2556
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557
ณ บริเวณลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
****************

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557
เวลา 11.00-11.30 น. - ลงทะเบียน
เวลา 11.30-12.00 น. - กล่าวเปิดงาน โดย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
- คณบดีกล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น จากสภาการพยาบาล และรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2556
เวลา 12.00-13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน ( Buffet)
เวลา 13.00-14.00น. - ผู้ที่ได้รับรางวัลกล่าวความรู้สึก
- จับรางวัลพิเศษ / สันทนาการ
หมายเหตุ : ระหว่างรับประทานอาหาร เชิญผู้แทนกลุ่มวิชา / หน่วยงาน อาจารย์และบุคลากร มอบของแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่นต่าง ๆ ตามอัธยาศัย

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th