KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก และ ข ภาคปกติ และ แผน ข ภาคพิเศษ

กิจกรรมอื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา21 มกราคม พ.ศ. 2557
สถานที่จัด ณ สวนอาหาร The Garden จ.เชียงใหม่
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

1. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ มหาบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา และนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนในหลักสูตร
2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และ นักศึกษาปัจจุบัน

หลักการและเหตุผล

ตามที่บัณฑิตศึกษาสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการจึงเป็นความสำคัญที่สาขาวิชาฯจะได้มีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อให้นักศึกษาปัจจุบันผู้จะสำเร็จการศึกษาและมหาบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญา ได้รับความรู้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ที่ได้จากหลักสูตร และจากการทำงานภายหลังสำเร็จการศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน การประกอบอาชีพ และการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นและเป็นโอกาสดีที่สาขาวิชาและนักศึกษาปัจจุบันจะได้แสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมกันด้วย

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ก และ ข ภาคปกติ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557
ณ สวนอาหาร The Garden จังหวัดเชียงใหม่
-----------------------------------

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557
18.00 – 18.30 น. ลงทะเบียน
18.30 - 19.00 น. กล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต
โดย ประธานสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุแผน ก และ ข ภาคปกติ
19.00 – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็น
20.00 – 21.00 น. ประสบการณ์ ความประทับใจ ข้อคิดเห็น และการนำความรู้สู่ การปฏิบัติ
โดย มหาบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา
21.00 – 21.30 น. ผู้แทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 กล่าวแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตที่ สำเร็จการศึกษา
ผู้แทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 กล่าวแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตที่ สำเร็จการศึกษา
ผู้แทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กล่าวแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตที่ สำเร็จการศึกษา
21.30 – 22 .00 น. พูดคุยซักถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั่วไป
ปิดงาน

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th