KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมอื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา21 มกราคม พ.ศ. 2557
สถานที่จัด ณ ลานดอกปีป คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานระหว่างบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ และแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
2. พบปะสังสรรค์และเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างคณาจารย์ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน

หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดให้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 48 ในวันที่ 23 มกราคม 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกำหนดให้บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษารายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2557 ณ สำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเข้าฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2557 นั้น
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 198 คน มหาบัณฑิต จำนวน 106 คน และดุษฎีบัณฑิต จำนวน 14 คน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต กับ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่ประสบความสำเร็จในการศึกษา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงเห็นสมควรจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์
วันอังคารที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 08.00-09.45 น.
ณ ลานดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์
--------------------
08.00-08.30 น. - บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ลงทะเบียน
- คณาจารย์กลัดช่อดอกไม้ให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
08.30-09.30 น. - กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
โดย - ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
นายกสภาการพยาบาล
- รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เสนารัตน์
อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
- รองศาสตราจารย์เจียรนัย โพธิ์ไทรย์
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
- คุณสิริรัตน์ หาญวงศ์
นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผู้แทนบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และกล่าวแสดงความรู้สึก
09.30-09.45 น. รับประทานอาหารว่าง และประเมินผล

สรุปโครงการ : ดาวน์โหลด 171 KB
ดาวน์โหลด : 204 ครั้ง

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th