KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการบอร์ดประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา1 - 31 มกราคม พ.ศ. 2557
สถานที่จัด ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร งานกิจกรรม และ ประกาศสำคัญให้ทราบโดยทั่วกัน
2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้มีความทันสมัยและน่าสนใจยิ่งขึ้น

หลักการและเหตุผล

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรมีหลายรูปแบบ โดยมีความมุ่งหวังเพื่อให้บุคลากรทุกระดับสามารถทราบและเข้าถึงข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ บอร์ดประชาสัมพันธ์ถือเป็นป้ายประกาศภายในองค์กรที่จัดเป็นสื่อทางการประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่งที่ช่วยให้การเข้าถึงข่าวสารเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ก่อเกิดการรับรู้และความเข้าใจอันดีร่วมกันในแนวทางนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาองค์กรอย่างมีคุณภาพ
หน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์ ได้จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์แบ่งเป็น ๒ รูปแบบ ได้แก่ การจัดบอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารงานกิจกรรมทั่วไปรวมทั้งประกาศเร่งด่วนต่าง ๆ และการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น การร่วมแสดงความยินดี การเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น การเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังให้ระบบการประชาสัมพันธ์ภายในคณะ ฯ เกิดประโยชน์สูงสุด จากความสำคัญดังกล่าวนี้ฝ่ายประชาสัมพันธ์จึงขอจัดทำโครงการบอร์ดประชาสัมพันธ์ขึ้น เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงานให้ดีขึ้นอันจะนำไปสู่ความสำเร็จในดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ต่อไป

รายละเอียด

เดือนมกราคม 2557

สรุปโครงการ : ดาวน์โหลด 90 KB
ดาวน์โหลด : 187 ครั้ง

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th