KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการเสียงตามสายสื่อประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา2 ธันวาคม พ.ศ. 2556 - 31 มกราคม พ.ศ. 2557
สถานที่จัด ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ไปยัง บุคลากรทุกระดับและนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการสื่อสารที่ดีภายในองค์กร
3. เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดในระหว่างการทำงานและการเรียนของบุคลากรทุกระดับและนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานขององค์กรในยุคปัจจุบัน ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก นั่นคือ การสื่อสาร เพราะหากองค์กรใดมีการสื่อสารภายในที่ดีและเป็นประสิทธิภาพย่อมส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้สูงสุด การสื่อสารภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้นทำให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบถึงนโยบาย ข่าวสาร ข้อมูล ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนและไปในทิศทางเดียวกัน
หน่วยสารบรรณและประชาสัมพันธ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการเสียงตามสายขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และงานกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้แก่บุคลากรทุกระดับและนักศึกษาของคณะฯได้รับทราบ รวมทั้งเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมทางภาษาท้องถิ่นล้านนาให้ คงอยู่สืบไป นอกจากนี้ยังเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ด้านคติธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา การรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการประหยัดพลังงาน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ตลอดจนนำเสนอความบันเทิงผ่านเสียงเพลง โดยมีกิจกรรมถาม - ตอบ อันจะช่วยให้บุคลากรและนักศึกษาได้ผ่อนคลายความเครียดและถือเป็นการพักผ่อนในระหว่างการทำงานและการเรียนอีกด้วย โครงการดังกล่าวจะส่งผลทำให้การสื่อสารภายในองค์กรของคณะฯมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลของบุคลากรต่อไป

รายละเอียด

ระหว่างเดือนธันวาคม 2556 - เดือนมกราคม 2557 ณ คณะพยาบาลศาสตร์

สรุปโครงการ : ดาวน์โหลด 63 KB
ดาวน์โหลด : 176 ครั้ง

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th