KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการ จัดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556

กิจกรรมอื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

1 เพื่อประเมินผลรวบยอดความรู้ และความสามารถของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบ คณะพยาบาลศาสตร์ ภายหลังเรียนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
2 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาในการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

หลักการและเหตุผล

การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิ์ผลของนักศึกษา เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษา เพราะเป็นการวัดระดับความรู้ความสามารถของนักศึกษาภายหลังสิ้นสุดการเรียนในหลักสูตร ในฐานะที่คณะพยาบาลศาสตร์ มีภารกิจหลักในการผลิตพยาบาลวิชาชีพ เพื่อออกไปให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ประกอบกับคณะฯ มีวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3 แห่ง คือวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นสถาบันสมทบ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของคณะพยาบาลศาสตร์และสถาบันสมทบ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่ากันตามเจตนารมณ์ในประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายวิชาการจึงจัดให้มีการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ทั้งของคณะพยาบาลศาสตร์และสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้นเพื่อเป็นการประเมินผลรวบยอดภายหลังนักศึกษาเรียนครบทุกกระบวนวิชาในหลักสูตร และเป็นการเตรียมนักศึกษาสำหรับการสอบความรู้ ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ. 2557 ของสภาการพยาบาล

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th