KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556

กิจกรรมอื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. เพื่อให้เกิดความสามัคคีและเชื่อมสัมพันธไมตรีกับบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในคณะฯ ได้ออกกำลังกายและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
4. เพื่อเตรียมบุคลากรให้เป็นตัวแทนนักกีฬาประเภทต่าง ๆ ในการแข่งขันกีฬาในวาระอื่นต่อไป

หลักการและเหตุผล

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้เป็นการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 32 จัดขึ้นในระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2556 จำนวน 13 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย เปตอง สนุกเกอร์-บิดเลียด แบดมินตัน เทนนิส กอล์ฟ เทเบิลเทนนิส โบว์ลิ่ง ตะกร้อ หมากกระดาน วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ ตกปลา และครอส์เวิร์ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง ส่งเสริมให้เกิดความสมานสามัคคีในหมู่คณะฯ ตลอดจนเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีกับบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นการสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบกับคณะฯ ได้มีแต่งตั้งคณะกรรมการการส่งเสริมการกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรในคณะฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนั้นคณะกรรมการส่งเสริมการกีฬา จึงได้จัดโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพบุคลากรขึ้น

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th