KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม “ธรรมปัญญา พัฒนาจริยธรรมในการพยาบาลผู้ป่วย”วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 (บูรณาการกับการเรียนการสอน)

กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงานสํานักงานคณะ
ระยะเวลา28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สถานที่จัด ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร เข้าใจหลักคำสอนทางศาสนาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลและการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรมและจริยธรรม
2.เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและตระหนักรักในวิชาชีพพยาบาลแก่นักศึกษา
3.เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าในตนเองในการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วย

หลักการและเหตุผล

การพยาบาลเป็นการปฏิบัติโดยตรงต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม วิชาชีพพยาบาลมักได้รับการยกย่องนับถือว่าเป็นบุคคลที่มีความเมตตา กรุณา อดทน เสียสละ และอุทิศตน ช่วยเหลือดูแลบุคคลทั้งในยามปกติ และเมื่อเจ็บป่วย ทั้งยังเป็นบุคลากรสุขภาพกลุ่มเดียวและเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจที่อยู่ดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากกิจกรรมการบริการของวิชาชีพพยาบาล มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยตรง พยาบาลจึงต้องปฏิบัติกิจกรรมการให้บริการพยาบาลโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมอย่างสูง อย่างไรก็ตามท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงด้านวัตถุของสังคมอย่างรวดเร็ว อาจทำให้พยาบาลวิชาชีพขาดความตระหนักหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบวิชาชีพตามอำเภอใจ ขาดสติผิดมาตรฐาน อันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียของวิชาชีพพยาบาล ดังนั้น การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาลโดยอาศัยหลักธรรมคำสอนทางศาสนา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพได้เกิดความตระหนักด้านคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนำหลักคำสอนทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการดูแลผู้ป่วย และดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงจัดโครงการส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม “ธรรมปัญญา พัฒนาจริยธรรมในการพยาบาลผู้ป่วย”ให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ก่อนที่จะขึ้นฝึกปฏิบัติให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย ในกระบวนวิชา 552294 : การฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ซึ่งเป็นวิชาแรกของการฝึกปฏิบัติให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยบนหอผู้ป่วยทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าในตนเองและเรียนรู้ที่จะปฏิบัติการบริการพยาบาลหรือดำเนินชีวิตในวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

รายละเอียด

เวลา 09.30-11.00 น. บรรยาย “ธรรมปัญญา พัฒนาจริยธรรมในการพยาบาลผู้ป่วย” โดย พระมหา ดร.ดวงจันทร์ คุตตสีโล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่

สรุปโครงการ : ดาวน์โหลด 475 KB
ดาวน์โหลด : 245 ครั้ง

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th