KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การทำขนมบัวลอย (โครงการบูรณาการระหว่าง โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา)

กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงานสํานักงานคณะ
ระยะเวลา24 ธันวาคม พ.ศ. 2556
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์

1.อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
2.ให้นักศึกษาและบุคลากรได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นการผ่อนคลายความเครียด
3. ให้นักศึกษาและบุคลากรได้รู้จักกัน ฝึกการทำงานเป็นทีม

หลักการและเหตุผล

ขนมไทยพื้นบ้าน เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่สืบสานวัฒนธรรมมาเป็นเวลานาน ในปัจจุบันหารับประทานได้ยาก อาจเนื่องมาจากวิธีในการทำต้องใช้เวลานาน ทำให้วัยรุ่นและวัยทำงานหลายคนไม่รู้จัก เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้รู้จักการทำขนมไทยและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป ดังนั้น ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การทำขนมบัวลอย ขึ้น

ภาพกิจกรรม

สรุปโครงการ : ดาวน์โหลด 337 KB
ดาวน์โหลด : 219 ครั้ง

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th