KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบ

กิจกรรมอื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)
หน่วยงานสํานักงานคณะ
ระยะเวลา5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รายละเอียด  

วัตถุประสงค์


1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาล
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรวิชาชีพการพยาบาล
3. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน และวิชาชีพ
4. เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและการมีจิตบริการในการทำงาน
5. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๔ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ นักศึกษา จะต้องออกไปประกอบวิชาชีพการพยาบาล ต้องทำงานร่วมกับบุคคลอื่นในทีมการพยาบาล จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านความรู้ บุคลิกภาพที่ดี และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กรวิชาชีพและสังคม ซึ่งกำลังจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต ดังนั้น นักศึกษา จึงจำเป็นต้องมีความรู้ด้านองค์กรวิชาชีพ และประชาคมอาเซียนด้วยเพื่อให้สามารถครองตน ครองคน ครองงาน และเป็นพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้อย่างสมบูรณ์ในสังคมเปลี่ยนแปลง
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีโครงการปัจฉิมนิเทศครั้งนี้ขึ้น

รายละเอียด


08.00-08.30 น. ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง
08.30-08.45 น. - พิธีเปิด และปัจฉิมโอวาท
08.45-09.30 น. - บรรยายเรื่อง “ บนเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพการพยาบาล ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
09.30-10.00 น. - บทบาทสภาการพยาบาล - วิชาชีพการพยาบาลกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ นายกสภาการพยาบาล
11.00-11.30 น. บทบาทสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ โดย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
11.30-12.00 น. บทบาทสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มช. โดย นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มช.
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. ก้าวย่างสู่เส้นทางใหม่ โดย คุณมาริษา สมบัติบูรณ์
14.30-16.00 น. บริการประทับจิตด้วย Service Mind โดย คุณศรีทัย สีทิพย์
16.00-16.30 น. ประเมินผล และรับประทานอาหารว่าง
18.30-19.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.30-21.00 น. ร้อยดวงใจ…..ทอสายใยรัก โดย ผศ.ดร.เดชา ทำดี และคณะ

สรุปโครงการ : ดาวน์โหลด 179 KB
ดาวน์โหลด : 180 ครั้ง

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th