KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 (กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง )

กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา10 เมษายน พ.ศ. 2557
สถานที่จัด ลานดอกบีป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รายละเอียด   ผู้เข้าร่วม(กลุ่มอาจารย์) | ผู้เข้าร่วม(กลุ่มบุคลากร)

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R4.2 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีไทยและท้องถิ่นล้านนา

วัตถุประสงค์

7.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และของจังหวัดเชียงใหม่
7.2 เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบตุงและการนำไปใช้ให้เหมาะสม
7.3 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่ออาจารย์ ข้าราชการอาวุโสของคณะฯ
7.4 เพื่อดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม เสริมสร้างสำนึกในคุณค่าและความเข้าใจในวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น
7.5 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า

หลักการและเหตุผล


สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน อย่างไรก็ตามคลื่นทางวัฒนธรรมของต่างประเทศ ได้ถูกเผยแพร่เข้าสู่สังคมไทยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยี จนอาจจะเป็นผลให้วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นล้านนาและของชาติถูกกลืนหายไป หากคนไทยไม่ร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์

ในสังคมล้านนาพิธีสรงน้ำพระและประเพณีดำหัวเนื่องในงานเทศกาลสงกรานต์ มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านานและเป็นสิ่งที่แสดงถึงความมีเอกลักษณ์อันดีงามของท้องถิ่นอันเป็นมรดกล้ำค่า รวมทั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ยังมีการขนทรายเข้าวัดและประดับประดาด้วยตุงกระดาษ ซึ่งมีลักษณะเป็นผืนยาวผูกติดกับปลายไม้หรือเสา โดยตามความเชื่อของชาวล้านนา ถือว่าตุงเป็นสัญญลักษณ์ของความดีงาม ความสำเร็จ ชัยชนะ และความเป็นสิริมงคล จึงมีการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการตัดตุง เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีดังกล่าวด้วย ทั้งยังเป็นความภาคภูมิใจของชาวล้านนาที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามดังกล่าวให้คงอยู่สืบไป

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา คณะพยาบาลศาสตร์ได้เห็นความ สำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียด

เวลา 13.30 – 16.30 น. กิจกรรมตัดตุงปี๋ใหม่เมือง ณ บริเวณลานดอกปีบ หลังอาคาร 1

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th