KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการรักษ์คนดี (กิจการนักศึกษา)

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา21 สิงหาคม พ.ศ. 2557
สถานที่จัด ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพในระดับสากล กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสาธารณะแก่

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ตัวชี้วัดที่ S1.1 ระดับความสำเร็จของการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 80
2. นักศึกษาเข้าใจถึงคุณค่าของการเป็นคนดี และเกิดแรงจูงใจในการทำความดีร้อยละ 80

วัตถุประสงค์

1. นักศึกษาผู้กระทำความดีได้รับการเผยแพร่เกียรติคุณอย่างเป็นรูปธรรม
2. นักศึกษาเกิดจิตสำนึกของการเป็นคนดี และเกิดแรงจูงใจในการทำความดี
3. นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นคนดี

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันกระแสวัตถุนิยมมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของนักศึกษา อาจทำให้ นักศึกษามีการตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นคนดี มีคุณธรรม และจริยธรรมลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นนักศึกษาพยาบาลซึ่งจะเป็นพยาบาลในอนาคต จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม และจริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม นักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม จึงควรมีการยกย่อง
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการ ส่งเสริมการเป็นคนดีของนักศึกษาพยาบาล จึงได้จัดให้มีโครงการรักษ์คนดีขึ้น เพื่อเป็นการให้กำลังใจ และรักษาคนดีให้ทำความดีต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในวิชาชีพการพยาบาลมากขึ้น

รายละเอียด

วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th