KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก-โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (ศูนย์ความเป็นเลิศ)

กิจกรรมการวิจัย
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา28 สิงหาคม พ.ศ. 2557
สถานที่จัด คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด   ผู้เข้าร่วม(กลุ่มอาจารย์) | ผู้เข้าร่วม(กลุ่มบุคลากร)

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ตัวบ่งชี้ S2.3 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยได้รับทุน อุดหนุนการวิจัยนวัตกรรมหรืองาน สร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายในและภายนอก S2.4 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. เอกสารแผนการดำเนินการวิจัยด้านระบบบริการสุขภาพของศูนย์ฯ 2. เอกสารแผนการดำเนินงานวิจัยด้านระบบบริการสุขภาพของศูนย์ฯ 3. งานวิจัยด้านระบบบริการสุขภาพที่ได้รับทุนจาก สสส.

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันถึงทิศทางการวิจัยและลักษณะของการดำเนินการวิจัยด้าน ระบบบริการสุขภาพในประเทศไทย
2. เพื่อกำหนดผังและแผนการวิจัยในด้านระบบบริการสุขภาพของศูนย์ฯ
3.เพื่อทราบถึงแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านระบบริการสุขภาพในประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอน และบริการวิชาการ โดยประกอบด้วยศูนย์เฉพาะทางซึ่งรวมนักวิจัยที่มีความสนใจและความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 8 ศูนย์ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม ศูนย์วิจัยทางการผดุงครรภ์ ศูนย์พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน ศูนย์การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยคนทำงาน ศูนย์การดูแลทางสุขภาพจิตและจิตเวช ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์
ทั้งนี้การดำเนินการวิจัยของแต่ละศูนย์เฉพาะทางจะมุ่งประเด็นที่สอดคล้องกับปัญหา และ ความต้องการสังคม หรืออีกนัยหนึ่งขอเสนอโครงการวิจัยที่พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มวิจัยของศูนย์จะต้องก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมหรือสอดคล้องกับแผนการวิจัยของแหล่งทุนภายนอกต่างๆ ดังนั้นจึงมี ความจำเป็นที่กลุ่มนักวิจัยจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในประเด็นปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญของสังคมไทยตลอดจนแผนการพัฒนาด้านบริการสุขภาพ นโยบายการสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพรวมทั้งวิธีการวิจัย ที่สามารถตอบปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนได้อย่างเหมาะสม เพื่อที่กลุ่มนักวิจัยของคณะจะสามารถวางแผนการวิจัยได้อย่างเป็นระบบทำให้การดำเนินการวิจัยได้อย่างต่อเนื่องและเกิดผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อคณะ มหาวิทยาลัยและประเทศต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลจึงเห็นสมควรจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยด้านระบบบริการสุขภาพในประเทศไทยขึ้นในครั้งนี้

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th