KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาทักษะชีวิต “21st Century skills building” สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนานาชาติ

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา8 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557
สถานที่จัด ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาคุณภาพ จริยธรรม จิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสารารณะแก่นักศึกษา

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ตัวบ่งชี้ที่ S1.1 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

9.1 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความสัมพันธ์อันดีมากกว่าร้อยละ 80 9.2 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการเรียนรู้ทักษะทางสังคมมากกว่าร้อยละ 80 9.3 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกการมีจิตอาสา จิตสาธารณะมากกว่าร้อยละ 80

วัตถุประสงค์

7.1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 7.2 เพื่อเรียนรู้ทักษะทางสังคม การปรับตัว 7.3 เพื่อฝึกการมีจิตอาสา จิตสาธารณะ

หลักการและเหตุผล

การเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่สำคัญของการเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เนื่องด้วย การเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นการเริ่มเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาเป็นปีแรก เป็นการเปลี่ยนผ่านสู่วิธีการศึกษาแบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งลักษณะการเรียน การสอนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย นั้น มีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษาที่นักศึกษาได้ศึกษาผ่านมาเป็นอันมาก ต้องเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ทำให้นักศึกษาต้องปรับตัวกับสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนั้นการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ นักศึกษาในหลักสูตรมีความหลากหลาย มีทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) จึงมีความจำเป็นและสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีการสื่อสารอย่างเหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงความคิดเชิงวิจารณญาณ ด้วยทักษะที่จำเป็นดังกล่าว จะยังผลให้นักศึกษาปรับตัวกับการเรียนได้อย่างเหมาะสมและส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ -2- ดังนั้น เพื่อให้โครงการพัฒนานักศึกษาหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีบริบทที่แตกต่าง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 หลักสูตรนานาชาติได้มีการปรับตัวในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนในสังคมภายนอกได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จนั้น ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักศึกษา ด้านการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาและปรับตัวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนในสังคมภายนอกรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม

รายละเอียด

9.1 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความสัมพันธ์อันดีมากกว่าร้อยละ 80
9.2 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการเรียนรู้ทักษะทางสังคมมากกว่าร้อยละ 80
9.3 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกการมีจิตอาสา จิตสาธารณะมากกว่าร้อยละ 80

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th