KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการ “กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการเขียนตำรา”

กิจกรรมการวิจัย
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา1 กันยายน พ.ศ. 2557
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียน การสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของท้องถิ่น ประเทศและสากลที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพในระดับสากล กลยุทธ์ที่ 8 สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและการไปนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 9 สร้างขวัญกำลังใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยสนับสนุนงบประมาณ เผยแพร่บทความงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ให้บุคลากรของคณะฯ ทราบ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ตัวบ่งชี้ที่ S2.5 จำนวนผลงาน วิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

จำนวนอาจารย์วางแผนการเขียนตำราไม่น้อยกว่า 10 คน

วัตถุประสงค์

1. เสริมสร้างแรงจูงใจแก่คณาจารย์ในการเขียนตำรา
2. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์มีเทคนิคการเขียนตำราที่ถูกต้อง
3. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการโครงการตำรา

หลักการและเหตุผล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำในระดับอาเซียน ในด้านคุณภาพบัณฑิต การจัดการศึกษาทางการพยาบาล ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ตำราจึงเป็นหัวใจของการแสดงถึงองค์ความรู้ ความเป็นศาสตร์ และมาตรฐานทางวิชาชีพ เป็นองค์ประกอบสำคัญในการประเมินความเชี่ยวชาญทางวิชาการของอาจารย์ รวมทั้งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับอาจารย์ในการสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าสำหรับผู้เรียนและผู้ปฏิบัติงาน นำมาซึ่งการเรียนการสอนที่ได้คุณภาพ และการปฏิบัติการพยาบาลที่มีความเป็นเลิศ นอกจากงานสอนและการวิจัยแล้ว การเขียนตำราจึงเป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งของอาจารย์ โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมการเขียนตำราของคณาจารย์มาโดยตลอด รวมทั้งช่วยเหลือในการเผยแพร่ตำรา ถึงแม้ตำราที่ผลิตในคณะฯ มีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับสถานบันอื่น แต่เมื่อเทียบกับสัดส่วนจำนวนอาจารย์แล้วยังถือว่ามีตำราจำนวนน้อย ในโอกาสเฉลิมฉลอง “55 ปี การศึกษาพยาบาล มช.” คณะกรรมการโครงการตำราฯ จึงได้จัดโครงการ “กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการเขียนตำรา” นี้ขึ้น เพื่อสำรวจอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการเขียนตำรา เพิ่มพูนเทคนิคการเขียนตำรา ตลอดจนส่งเสริมให้อาจารย์เกิดแรงจูงใจและมีการวางแผนการเขียนตำราอย่างเป็นรูปธรรม

รายละเอียด

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557
08.30-09.00 น. บรรยาย “การส่งเสริมการเขียนตำราของคณะฯ” คณบดี หรือ รองคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
09.00-12.00 น. บรรยาย “เทคนิคการเขียนตำรา”
ศ. ดร. วารุณี ฟองแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ. นพ. ธีระ ทองสง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ. ดร. อารีวรรณ กลั่นกลิ่น (10.30-10.45 น. อาหารว่าง)
12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ประสบการณ์ในการเขียนตำรา”
ผู้ร่วมเสวนา รศ. ดร. นัทธมน วุทธานนท์
ผศ. ดร. ศิวพร อึ้งวัฒนา ................. ผู้นำการเสวนา ............ (เวลา 14.30-14.45 น. อาหารว่าง)
15.00-16.30 น. การอภิปราย “ปัญหาอุปสรรคในการเขียนตำราและแนวทางแก้ไข” และการจัดทำแผนการเขียนตำรา
รศ. ดร. เกสรา ศรีพิชญาการ

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th