KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาดูงานระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สาขาเวชปฎิบัติชุมชน ก ปกติ

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา3 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สถานที่จัด ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 รายละเอียด  

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R1.9 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

- นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน มากกว่าร้อยละ 80 - นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานบริการสุขภาพในการดูแลสุขภาพ ชุมชนตามประเด็นปัญหาต่างๆในชุมชน มากขึ้นร้อยละ 80

วัตถุประสงค์

1. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน
2. นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานบริการสุขภาพในการดูแลสุขภาพชุมชน ตามประเด็นปัญหาต่างๆในชุมชน

หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนแผน ก ภาคปกติได้เปิดรับนักศึกษาในปี 2557 จำนวน 4 คน และจัดการเรียนการสอนตามที่กำหนดไว้ การศึกษาดูงานในชุมชนจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จากสภาพการณ์ที่เป็นจริง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้พิจารณาเห็นว่าควรจัดทำโครงการศึกษาดูงานครั้งนี้ขึ้น

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการศึกษาดูงานระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน
ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557
ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
****************************

9.00-10.00 น. เดินทางจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10.00 -12.00 น. การบรรยาย “ระบบบริการปฐมภูมิและการดำเนินงานดูแลสุขภาพชุมชน ตำบลสารภี”
โดย คุณธัญญาลักษณ์ ไชยรินทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. ศึกษาดูงานระบบสุขภาพชุมชนตำบลสารภี และการดูแลสุขภาพชุมชนตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น
- ผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังในชุมชน
- ผู้พิการในชุมชน
(นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องและแหล่งประโยชน์ในชุมชน)
16.00-16.30 น. เดินทางกลับ

สรุปโครงการ : ดาวน์โหลด 168 KB
ดาวน์โหลด : 162 ครั้ง

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th