KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการดูงานด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม กระบวนวิชา 551392 : การฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา9 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สถานที่จัด ณ บริษัท ลำพูนซิงเดนเก้น จำกัด และบริษัท ปริ้นเซส ฟูดส์ จำกัด
 รายละเอียด  

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R1.9 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถบอกการดำเนินงานของสถานที่ศึกษาดูงาน มากกว่าร้อยละ 80
2) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพและชุมชนได้ มากกว่าร้อยละ 80
3) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถบอกปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของสถานที่ศึกษาดูงานได้ มากกว่าร้อยละ 80
4) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถบอกบทบาทหน้าที่ของพยาบาลในสถานศึกษาดูงานได้ มากกว่าร้อยละ 80

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1) บอกการดำเนินงานของสถานที่ศึกษาดูงานได้
2) ระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพและชุมชนได้
3) บอกปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของสถานที่ศึกษาดูงานได้
4) บอกบทบาทหน้าที่ของพยาบาลในสถานศึกษาดูงานได้

หลักการและเหตุผล

กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข ได้จัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 จำนวน 73 คน ซึ่งการฝึกปฏิบัติงานนั้น จะต้องครอบคลุมเรื่องการพยาบาลครอบครัว การอนามัยโรงเรียน การอนามัยสิ่งแวดล้อม และการอาชีวอนามัย ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับสถานประกอบกิจการในชุมชน และหน่วยงานที่ดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 18-19 คน เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปใช้ประโยชน์ ในด้านการให้คำแนะนำแก่ประชาชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างเหมาะสมต่อไป

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557
เวลา 09.00 – 11.00 น. : ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ลำพูนซิงเดนเก้น จำกัด
วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557
เวลา 09.00 – 11.00 น. : ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปริ้นเซส ฟูดส์ จำกัด





   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th