KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสัมมนา เรื่อง การเร่งรัดโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา6 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สถานที่จัด ณ ห้องเรียน N4-516 ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

กลยุทธ์ 1: พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสาธารณะแก่นักศึกษา กลยุทธ์ 2.: จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ตัวชี้วัดที่ S1.1: ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสาธารณะที่จัดให้กับนักศึกษาตัวชี้วัดที่ S 1.3 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้มากกว่าร้อยละ 80 2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจจริยธรรมในการทำวิจัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 100

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้
2.เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสวิเคราะห์โครงร่างงานวิจัย
3.เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยทางการผดุงครรภ์
4.เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับจริยธรรมในการทำวิจัย
5.เพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด

หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ที่กำหนดไว้ว่านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโทจะพ้นสภาพการศึกษา หากไม่ผ่านการอนุมัติหัวข้อและโครงร่างการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ เมื่อศึกษาครบตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด คือ 2 ปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงกำหนดจัดสัมมนาเพื่อเร่งรัดโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ รวมทั้งช่วยให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยทางการผดุงครรภ์ อีกทั้งมีโอกาสวิเคราะห์โครงร่างงานวิจัย ทั้งนี้สาขาวิชาฯคาดหวังว่าเมื่อนักศึกษาได้เข้าร่วมสัมมนาในโครงการนี้แล้ว จะสามารถนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯสาขาวิชาการผดุงครรภ์เพื่อพิจารณา หลังจากนั้นนักศึกษาจะสามารถสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ โครงการเร่งรัดครั้งนี้จะมีผลให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้

รายละเอียด

กำหนดการโครงการสัมมนา
เรื่อง การเร่งรัดโครงร่างวิทยานิพนธ์
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
วันจันทร์ที่ 29 กันยายน วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม วันจันทร์ที่ 20 และ 27 ตุลาคม 2557
ณ ห้องเรียน N4-516 ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
************************************

วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557
12.45 – 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 – 13.15 น. กล่าวเปิดโครงการ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ฉวี เบาทรวง
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
13.15 – 14.00 น. นักศึกษาเสนอโครงร่าง การวิจัย/ การค้นคว้าแบบอิสระ วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา
14.00 – 15.00 น. นักศึกษาเสนอโครงร่าง การวิจัย/ การค้นคว้าแบบอิสระ วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา
15.00 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 16.30 น. นักศึกษาเสนอโครงร่าง การวิจัย/ การค้นคว้าแบบอิสระ วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา

วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557
13.00 – 14.00 น. นักศึกษาเสนอโครงร่าง การวิจัย/ การค้นคว้าแบบอิสระ วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา
14.00 –15.00 น. นักศึกษาเสนอโครงร่าง การวิจัย/ การค้นคว้าแบบอิสระ วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา
15.00 – 15.30 น. รับประทานอาหารว่าง
15.30 – 16.30 น. นักศึกษาเสนอโครงร่าง การวิจัย/ การค้นคว้าแบบอิสระ วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา

วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557
13.00 – 14.00 น. นักศึกษาเสนอโครงร่าง การวิจัย/ การค้นคว้าแบบอิสระ วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา
14.00 –15.00 น. นักศึกษาเสนอโครงร่าง การวิจัย/ การค้นคว้าแบบอิสระ วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา
15.00 – 15.30 น. รับประทานอาหารว่าง
15.30 – 16.30 น. นักศึกษาเสนอโครงร่าง การวิจัย/ การค้นคว้าแบบอิสระ วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557
13.00 – 14.00 น. นักศึกษาเสนอโครงร่าง การวิจัย/ การค้นคว้าแบบอิสระ วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา
14.00 –15.00 น. นักศึกษาเสนอโครงร่าง การวิจัย/ การค้นคว้าแบบอิสระ วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา
15.00 – 15.30 น. รับประทานอาหารว่าง
15.30 – 16.30 น. นักศึกษาเสนอโครงร่าง การวิจัย/ การค้นคว้าแบบอิสระ วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา

วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557
13.00 – 14.00 น. นักศึกษาเสนอโครงร่าง การวิจัย/ การค้นคว้าแบบอิสระ วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา
14.00 –15.00 น. นักศึกษาเสนอโครงร่าง การวิจัย/ การค้นคว้าแบบอิสระ วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา
15.00 – 15.30 น. รับประทานอาหารว่าง
15.30 – 16.30 น. นักศึกษาเสนอโครงร่าง การวิจัย/ การค้นคว้าแบบอิสระ วิเคราะห์ ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะโดย คณาจารย์ และนักศึกษา
16.30 – 16.45 น. สรุปผลการสัมมนา
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ฉวี เบาทรวง

สรุปโครงการ : ดาวน์โหลด 728 KB
ดาวน์โหลด : 172 ครั้ง

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th