KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Mind Map: แผนที่ความคิด พิชิตความสำเร็จ” หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา9 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สถานที่จัด ณ ห้อง 407 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพในระดับสากล กลยุทธ์ที่ 1: จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะ ที่พึ่งประสงค์และทักษะในศตวรรษที่ 21 กลยุทธ์ที่ 2: ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรให้สอดคล้อง กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ตัวชี้วัดที่ S1.1: ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ S1.2: ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการในการจัดทำแผนที่ความคิด
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะการทำ mind map ซึ่งจะส่งเสริมทักษะทางปัญหาและทักษะการคิดวิเคราะห์
3.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการในการจัดทำแผนที่ ความคิด (mind map)
2. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการทำแผนที่ความคิดซึ่งจะส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทักษะทางปัญญาและทักษะการคิดวิเคราะห์

หลักการและเหตุผล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำในระดับสากล ในด้านคุณภาพบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มีการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในด้านคุณภาพของบัณฑิตนั้น คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาโดยยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education [TQF]) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ 21st century skills ที่มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยบัณฑิตที่พึงประสงค์ควรมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 3 R ได้แก่ การอ่าน (reading) การเขียน (writing) และคณิตศาสตร์ (arithmetic) และ ควรมีทักษะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ที่เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่ตอบสนองต่อมาตรฐานการเรียนรู้ของคุณวุฒิทุกประดับในประเทศไทย ประกอบด้วยทักษะ 6 ด้าน ที่เป็นทักษะชีวิตการทำงาน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 3) ทักษะด้านความรู้ 4) ทักษะด้านปัญญา 5) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และ 6) ทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผ่านการส่งเสริมทักษะ 4 C คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ (critical thinking) ทักษะด้านการสื่อสาร (communication) ทักษะด้านการร่วมมือ (collaboration) และ ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) และยังเพิ่มทักษะด้านการปฏิบัติทางวิชาชีพ (nursing professional skills) ในการจัดการเรียนการสอน
แผนที่ความคิด (mind map) เป็นกระบวนการในการจัดระบบความคิดอย่างสร้างสรรค์ที่ให้บุคคลสามารถแสดงความคิดของตัวเองได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม เมื่อนักศึกษาได้มีการนำทักษะของการสร้างแผนที่ความคิดมาใช้ คาดว่าจะส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถจัดระเบียบความคิด สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ ซึ่งจะเพิ่มทักษะทางปัญญาและทักษะการคิดวิเคราะห์ ดังนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Mind Map: แผนที่ความคิด พิชิตความสำเร็จ” ขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาและการทำวิทยานิพนธ์ต่อไป

รายละเอียด

กำหนดการ

เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 08.30 – 09.00 น. เปิดการสัมมนา
โดย ผศ.ดร.ประทุม สร้อยวงค์
เวลา 09.00 – 10.00 น. รู้จักการทำงานของสมอง คำ/ภาพ/สี กับความคิด ความจำและการฟื้นความจำ
โดย อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์
เวลา 10.00 – 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.30 - 12.00 น. กฎและการฝึกเขียน Mind Map
โดย อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 14.30 น. การฝึกปฏิบัติเพื่อนำ Mind Map ไปใช้ในชีวิตส่วนตัว การเรียนและการทำงาน
โดย อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์
เวลา 14.30 – 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง
เวลา 15.00 - 16.00 น. การฝึกปฏิบัติเพื่อนำ Mind Map ไปใช้ในชีวิตส่วนตัว การเรียนและการทำงาน (ต่อ)
โดย อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์
เวลา 16.00 – 16.30 น. ปิดการสัมมนา

สรุปโครงการ : ดาวน์โหลด 615 KB
ดาวน์โหลด : 163 ครั้ง

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th