KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยด้านการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะท้ายของชีวิต

กิจกรรมการวิจัย
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา13 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

กลยุทธ์ เพิ่มขีดความสามารถของอาจารย์ให้มีศักยภาพในการดำเนินการวิจัยอย่างมีคุณภาพ และเผยแพร่งานวิจัยเพื่อนำสู่การปฏิบัติ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ตัวบ่งชี้ S2.3 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยได้รับทุน อุดหนุนการวิจัยนวัตกรรมหรืองาน สร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายในและภายนอก S2.4 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. เอกสารแผนการดำเนินการวิจัยของศูนย์ฯ
2. เอกสารแผนการดำเนินงานวิจัยระยะ 3 ปี (พ.ศ.2557 – 2559) ของศูนย์ฯ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อกำหนดทีมวิจัยด้านการดูแลผู้ที่อยู่ในระยะท้ายของชีวิต
2. เพื่อวางแผนในการทำแผนงานวิจัยด้านการดูแลผู้ที่อยู่ในระยะท้ายของชีวิต

หลักการและเหตุผล

,dd>ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ รวมทั้งเป็นแหล่งที่ปรึกษาเพื่อการปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านการพยาบาล
คณะกรรมการของศูนย์ประกอบด้วยคณาจารย์ จากกลุ่มวิชาของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหนึ่งในวัตถุประสงค์เฉพาะในการดำเนินงานของศูนย์คือ การพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ ในด้านการทำวิจัยและการแสวงหาแหล่งทุนในการดำเนินการวิจัยเพื่อตอบสนองปัญหาด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับแผนวิจัยของประเทศ
ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่กลุ่มนักวิจัยจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในประเด็นปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญของประชาชนกลุ่มเป้าหมายและสังคมไทยตลอดจนแผนการพัฒนาด้านบริการสุขภาพ นโยบายการสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพรวมทั้งวิธีการวิจัย ที่สามารถตอบปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนได้อย่างเหมาะสม เพื่อที่กลุ่มนักวิจัยของศูนย์จะสามารถวางแผนการวิจัยได้อย่างเป็นระบบทำให้ดำเนินการวิจัยได้อย่างต่อเนื่องและเกิดผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน และประเทศชาติต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลจึงเห็นสมควรจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยขึ้นในครั้งนี้

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยด้านการดูแล
ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะท้ายของชีวิต
วันที่ 13 ตุลาคม 2557
เวลา 15.00-18.00 น. ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 2

วันที่จันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557
14.30-15.00 น. ลงทะเบียน
15.00-15.15 กล่าวเปิดโครงการ
โดย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
15.15-16.00 ประเด็นและช่องว่าง การวิจัยด้านการดูแลผู้ที่อยู่ในระยะท้ายของชีวิต
โดย นายแพทย์อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร
16.00-16.15 รับประทานอาหารว่าง
16.15-17.00 แนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการดูแลผู้ที่อยู่ ในระยะท้ายของชีวิต
โดย นายแพทย์อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th