KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพิธีมอบทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา29 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R1.5 ระดับความสำเร็จของการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่จัดให้กับนักศึกษา

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในการได้รับทุนมากกว่า 80 % 2. นักศึกษาที่ได้พบและทำความรู้จักกับเจ้าของทุนมากกว่า 80 %

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการได้รับทุนการศึกษา
2. นักศึกษาได้พบ และทำความรู้จักกับเจ้าของทุน

หลักการและเหตุผล

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีนโยบายในการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนให้ได้ศึกษาในหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา และเพื่อไม่ให้นักศึกษาเกิดความวิตกกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้หาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาจากบริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ กองทุน และบุคคลต่างๆ ตลอดจนได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ เพื่อให้เป็นทุน การศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยคณะกรรมการทุนการศึกษา ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการได้รับทุนการศึกษา และมีโอกาสพบปะเจ้าของทุน จึงได้กำหนดให้มีพิธีมอบทุนแก่นักศึกษาดังกล่าวขึ้น

รายละเอียด

กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล
ปีการศึกษา 2557
วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-10.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์

08.30-09.00 น. - นักศึกษาพร้อมกันที่ห้องประชุม
- คณาจารย์ และเจ้าของทุน พร้อมกันที่ห้องประชุม
09.00-09.45 น. - รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน
- เจ้าของทุนการศึกษามอบทุนให้นักศึกษา
- คณบดีมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา
- คณบดีกล่าวขอบคุณเจ้าของทุนการศึกษา และให้โอวาทแก่นักศึกษา
- ผู้แทนนักศึกษากล่าวขอบคุณ
09.45-10.00 น. - นักศึกษาพบปะทำความรู้จักกับเจ้าของทุน
- รับประทานอาหารว่าง

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th