KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการประชุมวิชาการและพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิจัยร่วมสถาบัน (Student Forum) สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สถานที่จัด ณ โรงแรมลานนาพาเลซ จังหวัดเชียงใหม่
 รายละเอียด  

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R1.6 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1.ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำวิทยานิพนธ์กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 มีรายชื่อเครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้สูงอายุ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำวิทยานิพนธ์กับนักศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่นๆ
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายของคณาจารย์และนักศึกษาที่เกี่ยวข้องในด้านการพยาบาลผู้สูงอายุระหว่างสถาบันในระดับประเทศ

หลักการและเหตุผล

ตามที่สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการเรียนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่ปี 2555 ในหลักสูตรดังกล่าวมีการกำหนดให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถสื่อสารกับบุคคลหรือกลุ่มคนที่หลากหลาย นอกจากนั้นนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์กำหนดให้คณาจารย์และนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านวิจัยและวิชาการ ซึ่งในปี 2557 นี้สมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุร่วมกับสาขาวิชาฯได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีขึ้นในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆในการดูแลผู้สูงอายุระหว่างวิทยากรและสมาชิกสมาคมฯซึ่งเป็นผู้ที่สนใจในด้านการพยาบาลผู้สูงอายุจากทั่วประเทศ
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การร่วมจัดโครงการกับสมาคมการ พยาบาลด้านผู้สูงอายุในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ดังนั้นสาขาวิชาฯจึงได้จัดให้มีช่วงเวลาในการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิจัยร่วมสถาบัน (Student Forum) ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักศึกษาและคณาจารย์ในสาขาวิชาฯได้มีโอกาสในการนำความรู้และประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่นๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวไปใช้ในการทำวิทยานิพนธ์หรือทำวิจัยต่อไป

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการประชุมวิชาการและพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิจัยร่วมสถาบัน (Student Forum)
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
ณ. โรงแรมลานนาพาเลซ จังหวัดเชียงใหม่
------------------------------------

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
16.15 - 16.30 น เปิดการประชุม
โดย ผศ.ดร.ทศพร คำผลศิริ
แนะนำผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันต่างๆ
โดย อ.ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์
16.30 – 18.00 น. กลุ่มที่ 1 การพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิจัยระหว่างคณาจารย์จากสถาบันต่างๆ
ผู้ดำเนินการรายงานโดย ผศ.ดร.ทศพร คำผลศิริ
กลุ่มที่ 2 แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิทยานิพนธ์ระหว่านักศึกษาจากสถาบันต่างๆ
ผู้ดำเนินการรายการโดย น.ส.ลัชชี ชัชวรัตน์ และ นายวุฒิพงษ์ เชื่อมนอก

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th