KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการบริการวิชาการในคลินิกการประเมินและการดูแลทารกแรกเกิดโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สถานที่จัด ณ ห้องสอนสตรีตั้งครรภ์ หน่วยคลอด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

กลยุทธ์ : จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

S 1.2 : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ การประเมินและการดูแลทารกแรกเกิดโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประเมินและการดูแลทารกแรกเกิดได้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 80 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์มากกว่า ร้อยละ 50 4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการมากกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจ การประเมินและการดูแลทารกแรกเกิดโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
2. เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลสามารถต่อยอด ถ่ายทอด จัดการความรู้ และนำความรู้ไปใช้ในการประเมินและการดูแลทารกแรกเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรทางการพยาบาลมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการประเมินและการดูแลทารกแรกเกิด

หลักการและเหตุผล

ในการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา การฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์ (569715) ได้กำหนดให้นักศึกษาจัดโครงการบริการวิชาการในคลินิก เพื่อเป็นการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ และนักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับบุคลากรพยาบาลในคลินิก ในปีการศึกษา 2557 นักศึกษาจัดโครงการ เรื่อง “การประเมินและการดูแลทารกแรกเกิดโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์“ซึ่งในการประเมินทารกแรกเกิดและการดูแลช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและทันเวลามีความสำคัญมาก โดยเฉพาะ การประเมิน การป้องกันและการดูแลภาวะขาดออกซิเจน (birth asphyxia) และภาวะอุณหภูมิกายต่ำ (hypothermia) ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ทารกแรกเกิดเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตได้ รวมทั้งการประเมินและการดูแลทารกแรกเกิดที่สำคัญอื่น ๆในช่วง 2 ชั่วโมงหลังคลอด พยาบาลผดุงครรภ์จำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการประเมินและการดูแลทารกแรกเกิดโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อสามารถให้การดูแลทารกแรกเกิดให้ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

รายละเอียด

โครงการบริการวิชาการในคลินิก
การประเมินและการดูแลทารกแรกเกิดโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ณ ห้องคลอด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น.-16.30 น.
*******************************

เวลา 13.00 – 13.20 น. ลงทะเบียน
เวลา 13.20 – 13.30 น. นักศึกษากล่าวเปิดโครงการ
เวลา 13.30 – 15.30 น. นำเสนอ เรื่อง การประเมินและการดูแลทารกแรกเกิดโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
เวลา 15.30 – 16.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประเมินและการดูแลทารกแรกเกิดโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
เวลา 16.00 – 16.10 น. ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินโครงการ
เวลา 16.10 – 16.30 น. ปิดโครงการ ประเมินผลและสรุปผลการจัดโครงการ

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th