KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนและนำเสนอเชิงวิชาการ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สถานที่จัด ณ ห้องเรียน N4-309 ชั้น 3 อาคาร 4
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพในระดับสากล กลยุทธ์ที่ 2 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่ พึงประสงค์และทักษะในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

ตัวชี้วัด S1.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ S1.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการนำเสนอเชิงวิชาการ 3. มีความมั่นใจที่จะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการ 4. มีความมั่นใจที่จะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาทักษะการนำเสนอเชิงวิชาการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการเขียนเชิงวิชาการ
2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการนำเสนอเชิงวิชาการ
3. เพื่อให้นักศึกษามีความมั่นใจที่จะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาทักษะการเขียน เชิงวิชาการ
4. เพื่อให้นักศึกษามีความมั่นใจที่จะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาทักษะการนำเสนอ เชิงวิชาการ

หลักการและเหตุผล

การศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต เป็นการศึกษาต่อยอดที่มีจุดเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาทางวิชาชีพ การเขียนและการนำเชิงวิชาการเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการเผยแพร่ความรู้สู่วงกว้าง และจะนำมาซึ่งการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นแล้วบริบททางสังคมในขณะนี้ ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาของศตวรรษที่ 21 ซี่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมมากมาย มีการพัฒนาก้าวหน้าของทุกมิติรอบด้าน การคิด เขียน และนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพจะส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมที่แตกต่างไปจากเดิม
การเขียนและการนำเสนอเชิงวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องตั้งแต่การวางแผนจัดระบบความคิด นำไปสู่การเขียน และนำเสนอแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งจะส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้มีประสิทธิภาพ ยังผลให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และมีการพัฒนาต่อยอดขององค์ความรู้อย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ ซึ่งหากนักศึกษาได้มีการนำทักษะการเขียนและการนำเสนอทางวิชาการมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถจัดระเบียบความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมถึงสื่อสารผ่านทางการเขียนและการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเป็นระบบ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถึงเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำเสนอเชิงวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเขียนและการนำเสนอ จึงได้จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพการเขียนและนำเสนอเชิงวิชาการ” เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงหลักการ และรับคำแนะนำชี้แนะจากวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ ซึ่งทางหลักสูตรฯ หวังว่าความรู้และทักษะที่นักศึกษาจะได้จากการสัมมนาในครั้งนี้ จะส่งผลให้นักศึกษามีการเขียนและนำเสนอทางวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรตที่ 21 และส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียน การทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ และการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

รายละเอียด

โครงการ “การพัฒนาศักยภาพการเขียนและนำเสนอเชิงวิชาการ”
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 08.30 – 09.00 น. เปิดการสัมมนา โดย ศ.ดร.วารุณี ฟองแก้ว
เวลา 09.00 – 10.30 น. Academic Writing
เวลา 10.30 – 11.00 น. รับประทานอาหารว่าง
เวลา 11.00 - 12.00 น. Academic Writing (cont.)
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 - 14.30 น. Tips and Tricks for presentation
เวลา 14.30 – 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง
เวลา 15.00 - 16.00 น. Academic Presentation Example: Assertiveness and Medication Safety in Japanese Nurses
เวลา 16.00 – 16.30 น. สรุปผลและปิดการสัมมนา

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th