KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Self-management in Persons with Chronic Illness (วิจัย)

กิจกรรมการวิจัย
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของท้องถิ่น ประเทศและสากล กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มขีดความสามารถของอาจารย์ให้มีศักยภาพในการดำเนินการวิจัยอย่างมีคุณภาพ

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

S2.1 : จำนวนสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการตนเองในผู้ที่เจ็บป่วยเรื้อรังรวมทั้ง ได้แนวทางในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการตนเองในผู้ป่วยเรื้อรัง ร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูนความรู้และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานวิจัยร่วมกับสถาบันต่างประเทศ ร้อยละ 80

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการตนเองในผู้ที่เจ็บป่วยเรื้อรัง
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แนวทางในการเขียนเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการตนเองในผู้ป่วยเรื้อรัง
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงองค์ประกอบในการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการจัดการตนเอง และแหล่งทุนสนับสนุนจากต่างประเทศในการวิจัยด้านการส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
4. เพื่อให้ศิษย์เก่าได้เพิ่มพูนความรู้และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานวิจัยร่วมกับสถาบันต่างประเทศ

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันพบว่าประชากรไทยมีการเจ็บป่วยเรื้อรังมากขึ้นและในการส่งเสริมให้ผู้ที่เจ็บป่วยด้วยเรื้อรังได้มีการพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพของตนเองจึงจำเป็นต้องมีการจัดการตนเองที่ดี ดังนั้นการวิจัยเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองจึงเป็นการวิจัยมุ่งเป้าหนึ่งที่ควรได้รับการพัฒนาเพื่อให้ผู้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังสามารถอยู่กับการเจ็บป่วยอย่างมีความสุข ลดหรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อน และลดผลกระทบต่อครอบครัวและประเทศชาติ คณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์จึงได้จัดโครงการพัฒนางานวิจัยเรื่อง Self-management in Persons with Chronic Illness ขึ้น เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการจัดการตนเองได้มีโอกาสพบปะนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการตนเองและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการตนเองเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของศิษย์เก่าของคณะฯ ในการทำงานวิจัยร่วมกับสถาบันต่างประเทศ

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Self-management in Persons with Chronic Illness”
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
---------------
08.00-08.30 ลงทะเบียน
08.30-09.00 น. กล่าวเปิดโครงการ
โดย ศาสตราจารย์ ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล
9.00-10.30 น. “Integrating biobehavioral aspects in nursing research”
By Assistant Professor Dr.Nada Lukkahatai and Professor Dr. Jillian Inouye
10.30-12.00 น. “Research infrastructure of self-management program and center\for chronic Illnesses”
By Professor Dr. Jillian Inouye and Assistant Professor Dr.Nada Lukkahatai
12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. “International grant mechanisms and how to successful submit grant”
By Professor Dr. Jillian Inouye and Assistant Professor Dr.Nada Lukkahatai
15.00 – 16.30 น. ประชุมกลุ่มวิจัยเพื่อพัฒนาโครงร่างการวิจัย “Self management in Persons with Chronic Illness”
By Assistant Professor Dr.Nada Lukkahatai and Professor Dr. Jillian Inouye

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th