KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา9 ธันวาคม พ.ศ. 2557
สถานที่จัด ณ ห้อง NT 507 อาคารเรียนรวมพยาบาล-เทคนิค คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R1.9 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. นักศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสัมมนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.นักศึกษาที่ได้พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำในการสัมมนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. นักศึกษาที่มีความมั่นใจใจการจัดการสัมมนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

วัตถุประสงค์

1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสัมมนา
2. นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำในการสัมมนา
3.นักศึกษามีความมั่นใจใจการจัดการสัมมนา

หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนแผน ก ภาคปกติได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา และจัดการเรียนการสอนตามที่กำหนดไว้ ในหลักสูตรดังกล่าวได้กำหนดให้นักศึกษาจัดกิจกรรมการสัมมนาวิชาการจำนวน 2 ครั้ง
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นักศึกษา รุ่นที่ 2 จำนวน 4 คนมีแผนการจัดสัมมนาวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้พิจารณาเห็นว่าควรจัดทำโครงการสัมมนาวิชาการสำหรับนักศึกษาครั้งนี้ขึ้น

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการสัมมนาวิชาการสำหรับนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
วันที่ 9 ธันวาคม 2557
ณ ห้อง NT 507 อาคารเรียนรวมพยาบาล-เทคนิค คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.............................................................................

8.00-8.30 น. ลงทะเบียน
8.30-9.00 น. เปิดการสัมมนา
โดย ผศ.ดร. วราภรณ์ บุญเชียง
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร แผน ก ภาคปกติ
9.00 – 10.00 น. สัมมนา โดย นักศึกษา รายที่ 1
10.00 -11.00 น. สัมมนา โดย นักศึกษา รายที่ 2
11.00-12.00 น. สัมมนา โดย นักศึกษา รายที่ 3
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 -14.00 น. สัมมนา โดย นักศึกษา รายที่ 4
14.00 – 16.00 น. อภิปรายปัญหาการพัฒนาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์

สรุปโครงการ : ดาวน์โหลด 163 KB
ดาวน์โหลด : 165 ครั้ง

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th