KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวัยใส กตัญญู รู้คุณ สำหรับนักศึกษาพยาบาล

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา7 มกราคม พ.ศ. 2558
สถานที่จัด ณ โถงหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 รายละเอียด  

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R1.5 : ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในระดับมากขึ้นไป
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความกตัญญูรู้คุณระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. เพื่อให้นักศึกษามีความกตัญญูรู้คุณ

หลักการและเหตุผล

การทำการ์ดอวยพรเนื่องในเทศกาลต่างๆ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รู้จักการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ฝึกการประดิษฐ์ต่างๆ ทั้งยังช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนและการขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมทั้งฝึกการทำงานศิลปะ สามารถทำงานเป็นกลุ่ม สร้างความสุนกสนาน การ์ดทำการ์ดอวยพรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จะทำให้นักศึกษา ระลึกถึงผู้มีพระคุณ ผู้ที่นักศึกษา เคารพรัก เสริมสร้างความกตัญญู ก่อให้เกิดความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ หน่วยพัฒนานักศึกษา ฯ ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการ วัยใส กตัญญู รู้คุณ
สำหรับนักศึกษาพยาบาล
วันพุธที่ 7 มกราคม 2557
ณ โถงหอพักนักศึกษาพยาบาล 1 คณะพยาบาลศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
--------------------------------------------

17.45 – 18.00น. ลงทะเบียน
18.00 -18.30 น. แนะนำวิธีทำการ์ดอวยพร การทำการ์ด
โดย น.ส.อัครรัก อารีญาติ และคณะ
18.30 – 19.30 น. ทำการ์ดอวยพร
19.30 – 19.45 น. ประเมินผลโครงการ

สรุปโครงการ : ดาวน์โหลด 119 KB
ดาวน์โหลด : 178 ครั้ง

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th