KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา14 มกราคม พ.ศ. 2558 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2558
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมกลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ชั้น 5 อาคาร 1
 รายละเอียด  

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R1.9 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1.สื่อที่นำเสนอประเด็นปัญหาทางจริยธรรมในผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง ภาวะวิกฤติ และระยะสุดท้ายของชีวิต จำนวน 5 ชุด
2. นักศึกษาร้อยละ 100 ให้การดูแลผู้สูงอายุโดยใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรม
3. นักศึกษามากกว่าร้อยละ 80มีความพึงพอใจของการเข้าร่วมโครงการในระดับมาก

วัตถุประสงค์

1. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมในผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง ภาวะวิกฤติ และระยะสุดท้ายของชีวิต
2. ให้การดูแลผู้สูงอายุโดยใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมการดำเนินงาน
1. แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน
2. อาจารย์ผู้สอนในกระบวนวิชา 564727 มอบหมายให้นักศึกษาเลือก case ในชุมชนและโรงพยาบาล ครอบคลุมภาวะเสี่ยง ภาวะวิกฤติ และระยะสุดท้ายของชีวิต จำนวน 3 ราย
3. นักศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางจริยธรรม และจัดทำแผนการพยาบาลโดยใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรม
4. สรุปงานในรูปสื่อดิจิทัล ได้แก่ power point

หลักการและเหตุผล

ตามที่สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการเรียนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาในสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ เพื่อให้การเรียนการสอนดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตรในการมุ่งผลิตพยาบาลให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การพัฒนานักศึกษาด้านจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถมองปัญหา เข้าใจประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้ง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในด้านการพยาบาลผู้สูงอายุทั้งที่มีสุขภาพดี มีภาวะเสี่ยงและเจ็บป่วยและให้การดูแลครอบครัวในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและชุมชนเป็นองค์รวม ครอบคลุมทุกมิติ ต่อไป ดังนั้นสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุจึงได้จัดการพัฒนานักศึกษาด้านจริยธรรมการดูแลผู้สูงอายุครั้งนี้ขึ้น โดยบูรณาการกิจกรรมเข้าไปในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติ 564727 เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวลาวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ จากสถานการณ์จริง

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการ พัฒนาจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
--------------------------------

วันพุธที่ 14 มกราคม 2558
10.00-10.15 น ประธานสาขา ฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
10.15-12.00 น บรรยายพิเศษเรื่อง จริยธรรมในการพยาบาลผู้สูงอายุ
โดย ผศ. ศรีนวล วิวัฒนคุณูปกรณ์
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมในการพยาบาลผู้สูงอายุที่มี
13.00-15.00 น ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ
โดย รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ และผศ.ดร.กนกพร สุคำวัง
วันที่ 5 มีนาคม 2558 ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมในการพยาบาลผู้สูงอายุที่มี
13.00-15.00 น ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน
โดย ผศ.ดร.ภารดี นานาศิลป์
วันที่ 12 มีนาคม 2558 ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมในการพยาบาลผู้สูงอายุใน
13.00-15.00 น ภาวะใกล้ตาย
โดย.ผศ.ดร.ทศพร คำผลศิริ

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th