KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการอบรมและสัมมนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย หัวข้อ “Update in International Guidelines and Regulation, and Special Ethical Issues”

กิจกรรมการวิจัย
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา16 มกราคม พ.ศ. 2558
สถานที่จัด ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
 รายละเอียด  

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

S2.1 : จำนวนสาขาที่ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมีความเข้าใจในหัวข้อที่จัดเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 80

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ทบทวน/เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการพิจารณาโครงการวิจัยให้มีความทันสมัยและเป็นไปตามหลักจริยธรรมสากล
2.เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายประเด็น/ปัญหาเชิงจริยธรรมที่มีความละเอียดอ่อน แต่ยังไม่มีแนวทางการพิจารณา กำหนดไว้ใน GL และ SOPs
3.เพื่อให้ได้ข้อสรุปในประเด็นการพิจารณาโครงการวิจัยที่ละเอียดอ่อน และนำสรุปผลที่ได้ จากการอบรมไปกำหนดหัวข้อการประชุมสัมมนา สำหรับใช้เป็นแนวทางการทบทวนโครงการวิจัยที่ชัดเจนต่อไป
4.เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ได้จากการสัมมนานำเสนอต่อ “คณะกรรมการปรับปรุงวิธีดำเนินการมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย” เพื่อใช้ปรับปรุงแก้ไข SOPs/GL สำหรับคณะกรรมการฯ ให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับหลักจริยธรรมสากลต่อไป

หลักการและเหตุผล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและวิสัยทัศน์ คณะพยาบาลศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำในระดับสากลด้านคุณภาพบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มีการบริการจัดการที่ดี โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีพันธกิจในการจัดการศึกษาทางการพยาบาลระดับอุดมศึกษาโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ การวิจัยที่ดำเนินการในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงต้องมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลโดยคำนึงถึงจริยธรรมต่ออาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของคณะฯ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการทบทวนโครงการวิจัยและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับในวงการวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การทบทวนโครงการฯ ยึดหลักการพิจารณาตามวิธีการดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedure: SOP) ที่สอดคล้องกับหลักจริยธรรมพื้นฐานและได้รับการประเมินคุณภาพการรับรองมาตรฐานสากลจาก SIDCER/FERCAP และคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (National Ethics Committee Accreditation System; NECAST) ในปี พ.ศ. 2556 อย่างไรก็ตามคณะกรรมการฯ จะต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพ หน่วยบริหารงานวิจัยฯ จึงเห็นควรให้มีการฝึกอบรมและสัมมนาแก่คณะกรรมการฯ ทั้งนี้เพื่อนำสรุปผลและประเด็นที่ได้รับจากการอบรมเสนอต่อ “คณะกรรมการปรับปรุงวิธีดำเนินการมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการจริยธรรมการวิจัย” เพื่อใช้ปรับปรุงวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOPs) และแนวปฏิบัติสำหรับนักวิจัย (Guideline) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลต่อไป

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการอบรมและสัมมนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
หัวข้อ “Update in International Guidelines and Regulation, and Special Ethical Issues”
วันที่ 16 มกราคม 2558 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
---------------

วันที่ 16 มกราคม 2558
08.00 - 08.30 น. Registration
08.30 – 09.00 น. Opening โดย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
09.00 - 10.00 น. อุปสรรคในการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
- วิทยากร : นักวิจัย 2 คน
10.00 – 12.00 น. ปัญหาที่พบจากโครงการวิจัยที่ขอรับรองจริยธรรมการวิจัย -
วิทยากร : เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12.00 – 13.00 น. Lunch
13.00 -16.30 น. ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2558

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th