KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการ International food & culture

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา9 มกราคม พ.ศ. 2558
สถานที่จัด ณ สนามบาสหลัง หอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

R๔.๒ : จำนวนโครงการ/ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีไทย และท้องถิ่นล้านนา

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระดับมากขึ้นไป
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในระดับมากขึ้นไป
3. ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ
2. เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างนักศึกษา
3. เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

หลักการและเหตุผล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวิสัยทัศน์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในระดับสากล ได้เปิดสอนทั้งหลักสูตรปกติและนานาชาติในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และในปัจจุบัน ได้มีนักศึกษาจากต่างชาติมาศึกษาที่คณะพยาบาลศาสตร์เป็นจำนวนมากภายใต้วัฒนธรรม ที่แตกต่าง นักศึกษาต้องเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน อาหาร การแต่งกาย วัฒนธรรมและธรรมเนียมของแต่ละประเทศย่อมมีความแตกต่างกัน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละชาติ และเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะในการสื่อสาร ซึ่งเป็นทักษะหนึ่งในการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น

รายละเอียด

กำหนดการโครงการ International food & culture
วันที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 16.30-20.00 น.
ณ สนามบาสเกตบอล คณะพยาบาลศาสตร์
*******************************

16.30-17.00 น. ลงทะเบียน
17.00-17.15 น. พิธีเปิด
17.15-19.45 น. สาธิตการทำอาหาร และวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ
19.45-20.00 น. ประเมินผล

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th